Hotărârile Autorității Deliberative

Hotărâri ale Consiliului Local 2020

HCL 1 – Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

HCL 2 – Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local

HCL 3 – Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi

HCL 4 – Hotârâre privind aprobarea validării Dispoziției primarului nr. 1/06.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019

HCL 5 – Hotărâre privind aprobarea Planului Anual de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul comunei Lăzăreni, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2020

HCL 6 – Hotărâre privind numirea dirigintelui de șantier pentru implementarea obiectivului de investiții: ”Modernizare străzi sat Gruilung, comuna Lăzăreni”  – măsura 7.2

HCL 7 – Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

HCL 8 – Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local

HCL 9 – Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi

HCL 10 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualizați pentru proiectul ”Modernizare cămine culturale în localitățile Lăzăreni și Cărăndeni, Comuna Lăzăreni, Județul Bihor”

HCL 11 – Hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință

HCL 12 – Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a consiliului local

HCL 13 – Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi

HCL 14 – Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020-2025 la nivelul Comunei Lăzăreni

HCL 15 – Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Lăzăreni, pentru anul 2020

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al Comunei Lăzăreni și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

HCL 17 – Hotărâre privind stabilirea prețurilor de pornire la licitație, pentru masa lemnoasă constituită în loturi de lemn lucru (buștean) din fondul forestier proprietate a comunei Lăzăreni

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere din fondul forestier proprietate a comunei Lăzăreni, precum și lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor necesare a se realiza, pentru anul 2020

HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Ocolul Silvic Lăzăreni R.A. pe anul 2020

HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul ”Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în localitatea Gepiș, Comuna Lăzăreni”

HCL 21 – Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul ”Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în Comuna Lăzăreni, Județul Bihor”

HCL 22 – Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul ”Modernizare cămine culturale în localitățile Lăzăreni și Cărăndeni, Comuna Lăzăreni, Județul Bihor”

HCL 23 – Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, la nivelul comunei Lăzăreni, județul Bihor

HCL 24 – Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2020

HCL 26 – Hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții pe anul 2020 pentru sectorul de alimentare cu apă și apă uzată din comuna Lăzăreni

HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență

HCL 28 – Hotărâre privind amânarea termenului de plată a taxelor și impozitelor cu bonificație până la data de 30 iunie 2020

HCL 40 – Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoane fizice / juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Lăzăreni