2020

Hotărâri ale Consiliului Local 2021

NUMĂRTITLUL HOTĂRÂRIIDATA
1 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință08.01.2021
2Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local08.01.2021
3Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi08.01.2021
4Hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 202008.01.2021
5Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Consolidarea capacității unităților de învățământ din Comuna Lăzăreni în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”08.01.2021
6Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local21.01.2021
7Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi21.01.2021
8Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lăzăreni nr. 53 din 18 august 2020 privind implementarea proiectului ”Înființare și dotare Centru Comunitar Integrat în Comuna Lăzăreni, județul Bihor21.01.2021
9Hotărâre aprobare proces verbal al sedintei anterioare30.01.2021
10Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi30.01.2021
11Hotărâre privind aprobarea Planului Anual de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul comunei Lăzăreni, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 202130.01.2021
12Hotărâre privind prelungirea mandatului administratorilor societății SC COMPANIA RESOSAL SA pe o durată de 5 luni, respectiv până cel târziu la data de 31.05.2021 pentru membrii consiliului de administrație30.01.2021
13Hotărâre aprobare proces verbal al sedintei anterioare26.02.2021
14Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi26.02.2021
15Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Lăzăreni nr. 71 din 22.10.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”26.02.2021
16Hotărâre privind atestarea investiției realizate prin proiectul ”Modernizare strazi în localitatea Gruilung, comuna Lăzăreni”, ca parte a domeniului public al comunei Lăzăreni26.02.2021
17Hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local al comunei Lăzăreni26.02.2021
18Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a Consiliului Local31.03.2021
19Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi31.03.2021
20Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru obiectivul ”Modernizare cămine culturale în localitățile Lăzăreni și Cărăndeni, Comuna Lăzăreni, Județul Bihor”31.03.2021
21Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru obiectivul ”Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”31.03.2021
22Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru obiectivul ”Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în localitatea Gepiș, Comuna Lăzăreni”31.03.2021
23Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului aferent acesteia31.03.2021
2431.03.2021
25Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Lăzăreni, județul Bihor31.03.2021
26Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 13305 mp, având categoria de folosință - drum - localitatea Cărănzel, proprietate publică a comunei Lăzăreni31.03.2021
2731.03.2021
28Hotărâre privind aprobarea repoziționării imobilului - teren intravilan, identificat prin număr cadastral 113, în suprafață de 180 mp, înscris în CF 51461 Lăzăreni, proprietate publică a comunei Lăzăreni31.03.2021
2931.03.2021
3031.03.2021
3131.03.2021
3231.03.2021
33Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a Consiliului Local29.04.2021
34Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi29.04.2021
35Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru O.S. Lăzăreni R.A. pe anul 202029.04.2021
36Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru O.S. Lăzăreni R.A. pe anul 202129.04.2021
37Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Lăzăreni29.04.2021
38Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 202229.04.2021
39Hotărâre aprobare proces verbal al sedintei anterioare13.05.2021
40Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi13.05.2021
41Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Extindere alimentare cu apă în satele: Cărănzel, Miheleu, Gruilung și Calea Mare - cătun Barcuri, din comuna Lăzăreni, județul Bihor13.05.2021
42Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Lăzăreni13.05.2021
43Hotărâre privind predarea către MLPDA prin Compania Națională de Investiții S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Extindere alimentare cu apă în satele: Cărănzel, Miheleu, Gruilung și Calea Mare - cătun Barcuri, din comuna Lăzăreni, județul Bihor13.05.2021
44Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea prin atribuirea directă a unor pajiști permanente rămase nealocate, aflate în proprietatea privată a comunei Lăzăreni13.05.2021
45Hotărâre privind validarea membrilor consiliului de administrație al Ocolului Silvic Lăzăreni R.A.13.05.2021
46Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României13.05.2021