Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r59077prim/public_html/wp-content/themes/fluida-plus/includes/loop.php on line 270

202020212022

Hotărâri ale Consiliului Local 2020

NUMĂRTITLUL HOTĂRÂRIIDATA
1 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință31.01.2020
2Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local31.01.2020
3Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi31.01.2020
4Hotărâre privind aprobarea validării Dispoziției primarului nr. 1 din 06.01.2020 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 201931.01.2020
5Hotărâre privind aprobarea Planului Anual de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul comunei Lăzăreni, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 202031.01.2020
6Hotărâre privind numirea dirigintelui de șantier pentru implementarea obiectivului de investiții: ”Modernizare străzi sat Gruilung, comuna Lăzăreni” – măsura 7.231.01.2020
7Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință12.02.2020
8Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local12.02.2020
9Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi12.02.2020
10Hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualizați pentru proiectul ”Modernizare cămine culturale în localitățile Lăzăreni și Cărăndeni, Comuna Lăzăreni, Județul Bihor”12.02.2020
11Hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință19.03.2020
12Hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare a consiliului local19.03.2020
13Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi19.03.2020
14Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2020-2025 la nivelul Comunei Lăzăreni19.03.2020
15Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Comunei Lăzăreni, pentru anul 202019.03.2020
16Hotărâre privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol al Comunei Lăzăreni și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități19.03.2020
17Hotărâre privind stabilirea prețurilor de pornire la licitație, pentru masa lemnoasă constituită în loturi de lemn lucru (buștean) din fondul forestier proprietate a comunei Lăzăreni19.03.2020
18Hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere din fondul forestier proprietate a comunei Lăzăreni, precum și lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor necesare a se realiza, pentru anul 202019.03.2020
19Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Ocolul Silvic Lăzăreni R.A. pe anul 202019.03.2020
20Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul ”Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în localitatea Gepiș, Comuna Lăzăreni”19.03.2020
21Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul ”Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în Comuna Lăzăreni, Județul Bihor”19.03.2020
22Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural – IFN SA pentru obiectivul ”Modernizare cămine culturale în localitățile Lăzăreni și Cărăndeni, Comuna Lăzăreni, Județul Bihor”19.03.2020
23Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, la nivelul comunei Lăzăreni, județul Bihor19.03.2020
24Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 202019.03.2020
25Hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 202019.03.2020
26Hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții pe anul 2020 pentru sectorul de alimentare cu apă și apă uzată din comuna Lăzăreni19.03.2020
27Hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență19.03.2020
28Hotărâre privind amânarea termenului de plată a taxelor și impozitelor cu bonificație până la data de 30 iunie 202019.03.2020
29Hotărâre aprobare alegere președinte de ședință13.05.2020
30Hotărâre aprobare proces verbal al ședinței anterioare13.05.2020
31Hotărâre aprobare ordine de zi13.05.2020
32Hotărâre privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIONARE INSTALAȚIE DE DEZINFECȚIE ȘI DEZINSECȚIE
PENTRU COMUNA LĂZĂRENI, JUDEȚUL BIHOR”
13.05.2020
33Hotărâre privind aprobarea modului de tarifare a serviciului de salubrizare13.05.2020
34Hotărâre aprobare alegere președinte de ședință30.06.2020
35Hotărâre aprobare proces verbal al ședinței anterioare30.06.2020
36Hotărâre aprobare ordine de zi30.06.2020
37Hotărâre aprobare rectificare buget local pe anul 2020, var. I30.06.2020
38Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr.259/20.08.2005 încheiat între Comuna Lăzăreni și CMI Dr. Chiș Laura Mihaela30.06.2020
39Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Contractul de concesiune nr.195/04.07.2005 încheiat între Comuna Lăzăreni și SC PHANIA FARM SRL30.06.2020
40Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoane fizice / juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Lăzăreni30.06.2020
41Hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 4,04 ha pajiște temporară aparținând domeniului privat al comunei către I.F. Bronț Cornel 30.06.2020
42Hotărâre aprobare alegere președinte de sedință31.07.2020
43Hotărâre aprobare proces verbal al ședinței anterioare31.07.2020
44Hotărâre aprobare ordine de zi31.07.2020
45Hotărâre privind aprobare întocmire documentaţie PUZ – Imprejmuire teren în vederea amenajării unui cimitir de animale de companie, în comuna Lăzăreni, satul Calea Mare nr. cad 54799 31.07.2020
46Hotărâre privind completarea și modificarea Listelor mijloacelor fixe aferente sistemului de alimentare cu apă a localităților comunei Lăzăreni , prevăzute în Anexele la H.C.L. nr. 92/26.10.2018, introducerea lor în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei și predarea în administrarea S.C. Compania de Apă Oradea S.A.31.07.2020
47Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 1942 mp, reprezentand teren intravilan – localitatea Gepiș , proprietate publică a comunei Lăzăreni31.07.2020
48Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafața de 66401 mp, reprezentând teren și curți construcții – localitatea Calea Mare, proprietate publică a comunei Lăzăreni31.07.2020
49Hotărâre privind aprobarea statiilor publice aflate pe teritoriul comunei Lăzăreni în vederea includerii acestora în Programul Județean de transport31.07.2020
50Hotărâre aprobare alegere președinte de sedință18.08.2020
51Hotărâre aprobare proces verbal al sedinței anterioare18.08.2020
52Hotărâre aprobare ordine de zi18.08.2020
53Hotărâre privind implementarea proiectului „Infiintare si dotare Centru Comunitar Integrat in Comuna Lazareni, judetul Bihor”18.08.2020
54Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Infiintare si dotare Centru Comunitar Integrat in Comuna Lazareni, judetul Bihor’’18.08.2020
55Hotărâre privind aprobarea completării Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020 a unității administrativ teritoriale Lăzăreni, județul Bihor18.08.2020
56Hotărâre privind aprobarea modificărilor la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăzăreni18.08.2020
57Hotărâre privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2019 a OS Lazareni RA 18.08.2020
58Hotărâre privind aprobarea stabilirii prețului de pornire la licitație pentru partida 438 drumul morii care urmează a se valorifica pe picior către agenți economici18.08.2020
59Hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local Lăzăreni 18.08.2020
60Hotărâre aprobare alegere președinte de sedință15.09.2020
61Hotărâre aprobare proces verbal al sedinței anterioare15.09.2020
62Hotărâre aprobare ordine de zi15.09.2020
63Hotărâre privind abrogarea unor taxe cuprinse in Anexele la HCL nr. 102/30.12.2019 privind taxele si impozitele locale pe anul 202015.09.2020
64Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetlui local pe anul 2020, var 215.09.2020
65Hotărâre aprobare plan de amplasament si delimitare a unui imobil in suprafata de 1950 mp , reprezentand teren si curtii constructii sat Gepiș, proprietate public a comunei Lăzăreni15.09.2020
66Hotărâre privind darea in folosinta gratuita in baza unui contract de comodat catre Asociatia crescatorilor de animale Lazareni a unui spatiu din incinta camin cultural Gepis15.09.2020
67Hotărâre aprobare alegere președinte de ședință22.10.2020
68Hotărâre aprobare proces verbal al ședinței anterioare22.10.2020
69Hotărâre aprobare ordine de zi22.10.2020
70Hotărâre organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Lăzăreni22.10.2020
71Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e educatie in comuna Lazareni 22.10.2020
72Hotărâre aprobare proces verbal al sedintei anterioare30.10.2020
73Hotărâre aprobare ordine de zi30.10.2020
74Hotărâre aprobare rectificare buget local pe anul 2020, var 330.10.2020
75Hotărâre privind alegere comisie validare 30.10.2020
76Hotărâre privind alegerea viceprimarului30.10.2020
77Hotărâre aprobare presedinte de sedinta12.11.2020
78Hotărâre aprobare proces verbal al sedintei anterioare12.11.2020
79Hotărâre aprobare ordine de zi12.11.2020
80Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici -actualizați-, ai proiectului „Infiintare si dotare Centru Comunitar Integrat in Comuna Lăzăreni, județul Bihor’’12.11.2020
81Hotărâre aprobare proces verbal al sedintei anterioare18.12.2020
82Hotărâre aprobare ordine de zi18.12.2020
83Hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 202018.12.2020
84Hotărâre aprobare proces verbal al sedintei anterioare29.12.2020
85Hotărâre aprobare ordine de zi29.12.2020
86Hotărâre privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pe anul 202129.12.2020
87Hotărâre privind privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Lazareni,judetul Bihor în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Lazareni , judetul Bihor29.12.2020
88Hotărâre privind aprobarea retelei scolare de la nivelul comunei Lăzăreni 2021-202229.12.2020
89Hotărâre privind aprobarea privind aprobarea Metodologiei de fundamentare a prețurilor de referință pentru masa lemnoasă care se va recolta din fondul forestier proprietate publică a comunei Lăzăreni pentru anul de producție 202129.12.2020
90Hotărâre privind aprobarea partizilor propuse spre vânzare ca masă lemnoasă pe picior, stabilirea prețului de pornire la licitație și stabilirea prețului de vânzare al lemnelor de foc pentru nevoi locale,pentrul anul 202129.12.2020
91Hotărâre privind inventarierea anuală a bunurilor care fac parte din domeniul public și privat al UAT LĂZĂRENI29.12.2020
92Hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al comunei Lăzăreni pentru a face parte din Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei29.12.2020
93Hotărâre privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului29.12.2020
94Hotărâre privind aprobare PUZ Împrejmuire teren în vederea amenajării unui cimitir de animale domestice, în comuna Lăzăreni, sat Calea Mare29.12.2020
95Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 41550 mp, având categoria de folosință - drum – localitatea Lăzăreni, proprietate publică a comunei Lăzăreni 29.12.2020
96Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 17040 mp, având categoria de folosință – drum-localitatea Lăzăreni, proprietate publică a comunei Lăzăreni29.12.2020
97Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 4130 mp, având categoria de folosință - drum – localitatea Lăzăreni, proprietate publică a comunei Lăzăreni 29.12.2020
98Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 50500 mp, având categoria de folosință- drum – localitatea Gruilung, proprietate publică a comunei Lăzăreni29.12.2020
99Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 1865 mp, având categoria de folosință- drum – localitatea Gruilung, proprietate publică a comunei Lăzăreni29.12.2020
100Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 77810 mp,având categoria de folosință- drum – localitatea Calea Mare, proprietate publică a comunei Lăzăreni29.12.2020
101Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 22600 mp, având categoria de folosință -drum – localitatea Calea Mare, proprietate publică a comunei Lăzăreni 29.12.2020
102Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 128467 mp, având categoria de folosință -drum – localitatea Gepiș, proprietate publică a comunei Lăzăreni 29.12.2020
103Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 5096 mp, având categoria de folosință - drum – localitatea Miheleu, proprietate publică a comunei Lăzăreni29.12.2020
104Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 14831 mp, reprezentand drum – localitatea Miheleu, proprietate publică a comunei Lăzăreni 29.12.2020
105Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 40000 mp, având categoria de folosință- drum – localitatea Miheleu, proprietate publică a comunei Lăzăreni 29.12.2020
106Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 8960 mp, având categoria de folosință - drum – localitatea Cărăndeni, proprietate publică a comunei Lăzăreni 29.12.2020
107Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de20583 mp, reprezentand drum – localitatea Carandeni, proprietate publică a comunei Lăzăreni29.12.2020
108Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 11490 mp, reprezentand drum – localitatea Carandeni, proprietate publică a comunei Lăzăreni29.12.2020
109Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 13305 mp, având categoria de folosință -drum – localitatea Caranzel, proprietate publică a comunei Lăzăreni 29.12.2020
110Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a imobilului, cu suprafata de 39885 mp, având categoria de folosință -drum – localitatea Bicăcel, proprietate publică a comunei Lăzăreni 29.12.2020
Sari la conținut Click to listen highlighted text!