Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r59077prim/public_html/wp-content/themes/fluida-plus/includes/loop.php on line 270

202020212022

Hotărâri ale Consiliului Local 2021

NUMĂRTITLUL HOTĂRÂRIIDATA
1 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință08.01.2021
2Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local08.01.2021
3Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi08.01.2021
4Hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 202008.01.2021
5Hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Consolidarea capacității unităților de învățământ din Comuna Lăzăreni în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2”08.01.2021
6Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local21.01.2021
7Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi21.01.2021
8Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Lăzăreni nr. 53 din 18 august 2020 privind implementarea proiectului ”Înființare și dotare Centru Comunitar Integrat în Comuna Lăzăreni, județul Bihor21.01.2021
9Hotărâre aprobare proces verbal al sedintei anterioare30.01.2021
10Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi30.01.2021
11Hotărâre privind aprobarea Planului Anual de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul comunei Lăzăreni, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 202130.01.2021
12Hotărâre privind prelungirea mandatului administratorilor societății SC COMPANIA RESOSAL SA pe o durată de 5 luni, respectiv până cel târziu la data de 31.05.2021 pentru membrii consiliului de administrație30.01.2021
13Hotărâre aprobare proces verbal al sedintei anterioare26.02.2021
14Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi26.02.2021
15Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Lăzăreni nr. 71 din 22.10.2020 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”26.02.2021
16Hotărâre privind atestarea investiției realizate prin proiectul ”Modernizare strazi în localitatea Gruilung, comuna Lăzăreni”, ca parte a domeniului public al comunei Lăzăreni26.02.2021
17Hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgență din bugetul local al comunei Lăzăreni26.02.2021
18Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a Consiliului Local31.03.2021
19Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi31.03.2021
20Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru obiectivul ”Modernizare cămine culturale în localitățile Lăzăreni și Cărăndeni, Comuna Lăzăreni, Județul Bihor”31.03.2021
21Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru obiectivul ”Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”31.03.2021
22Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural - IFN SA pentru obiectivul ”Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în localitatea Gepiș, Comuna Lăzăreni”31.03.2021
23Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului aferent acesteia31.03.2021
24Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Lăzăreni la data de 31.12.202031.03.2021
25Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire comunală, pe teritoriul comunei Lăzăreni, județul Bihor31.03.2021
26Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 13305 mp, având categoria de folosință - drum - localitatea Cărănzel, proprietate publică a comunei Lăzăreni31.03.2021
27Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei Lăzăreni31.03.2021
28Hotărâre privind aprobarea repoziționării imobilului - teren intravilan, identificat prin număr cadastral 113, în suprafață de 180 mp, înscris în CF 51461 Lăzăreni, proprietate publică a comunei Lăzăreni31.03.2021
29Hotărâre privind alegerea președinetlui de ședință07.04.2021
30Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local07.04.2021
31Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi07.04.2021
32Hotărâre privind aprobarea bugetului final al proiectului ”Modernizare străzi în sat Gruilung, Comuna Lăzăreni”07.04.2021
33Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a Consiliului Local29.04.2021
34Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi29.04.2021
35Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru O.S. Lăzăreni R.A. pe anul 202029.04.2021
36Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru O.S. Lăzăreni R.A. pe anul 202129.04.2021
37Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Lăzăreni29.04.2021
38Hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 202229.04.2021
39Hotărâre aprobare proces verbal al sedintei anterioare13.05.2021
40Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi13.05.2021
41Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Extindere alimentare cu apă în satele: Cărănzel, Miheleu, Gruilung și Calea Mare - cătun Barcuri, din comuna Lăzăreni, județul Bihor13.05.2021
42Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și ai indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Lăzăreni13.05.2021
43Hotărâre privind predarea către MLPDA prin Compania Națională de Investiții S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Extindere alimentare cu apă în satele: Cărănzel, Miheleu, Gruilung și Calea Mare - cătun Barcuri, din comuna Lăzăreni, județul Bihor13.05.2021
44Hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru închirierea prin atribuirea directă a unor pajiști permanente rămase nealocate, aflate în proprietatea privată a comunei Lăzăreni13.05.2021
45Hotărâre privind validarea membrilor consiliului de administrație al Ocolului Silvic Lăzăreni R.A.13.05.2021
46Hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de Programul pentru școli al României13.05.2021
47Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local30.06.2021
48Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi30.06.2021
49Hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Lăzăreni30.06.2021
50Hotărâre privind aprobarea modelului legitimației și a semnului distinctiv pentru calitatea de ales local al Comunei Lăzăreni30.06.2021
51Hotărâre privind aprobarea regulamentului propriu, privind măsurile metodologice, oraganizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se înaintează Consiliului Local Lăzăreni30.06.2021
52Hotărâre privind aprobarea de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență30.06.2021
53Hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în domeniul situațiilor de urgență, la nivelul comunei Lăzăreni, județul Bihor30.06.2021
54Hotărâre privind aprobarea Planului de Investiții pe anul 2021 pentru sectorul de alimentare cu apă și apă uzată din comuna Lăzăreni30.06.2021
55Hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din umitățile de învățământ din comuna Lăzăreni pentru anul școlar 2020-202130.06.2021
56Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local, sursa E, pe anul 202130.06.2021
57Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință30.07.2021
58Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local30.07.2021
59Hotărâre privind aprobarea aprobarea ordinii de zi30.07.2021
60Hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Lăzăreni, județul Bihor30.07.2021
61Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Lăzăreni, pentru perioada 2021-202730.07.2021
62Hotărâre privind aprobarea dizolvării, lichidării voluntare și radierea societății SC Compania Reosal SA și divolvarea, lichidarea voluntară și radierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară REOSAL30.07.2021
63Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 202130.07.2021
64Hotărâre privind aprobarea compensării chiriei datorate cu contravaloarea lucrărilor efectuate de SC RAICOS FARM SRL, în calitate de chiriaș, la imobilul situat în comuna Lăzăreni, sat Bicăcel, nr. 87, cu destinația farmacie30.07.2021
65Hotărâre privind majorarea în anul 2022 cu până la 500% a impozitului pe terenurile neîngrijite de pe raza U.A.T. Comuna Lăzăreni și care au front la drumurile publice modernizate30.07.2021
66Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință26.08.2021
67Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local26.08.2021
68Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi26.08.2021
69Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament ;i delimitare a imobilului, cu suprafața de 1324 mp, având categoria de folosință - drum agricol extravilan - localitatea Lăzăreni, proprietate publică a comunei Lăzăreni26.08.2021
70Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4679 mp, având categoria de folosință - drum agricol extravilan - localitatea Lăzăreni, proprietate publică a comunei Lăzăreni26.08.2021
71Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 6726 mp, având categoria de folosință - drum agricol extravilan - localitatea Lăzăreni, proprietate publică a comunei Lăzăreni26.08.2021
72Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 5665 mp, având categoria de folosință - drum agricol extravilan - loalitatea Miheleu, proprietate publică a comunei Lăzăreni26.08.2021
73Hotărâre privind planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 2388 mp, având categoria de folosință - drum agricol extravilan - localitatea Cărănzel, proprietate publică a comunei Lăzăreni26.08.2021
74Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafață de 3345 mp, având categoria de folosință - drum agricol extravilan - localitatea Cărăndeni, proprietate publică a comunei Lăzăreni26.08.2021
75Hotărâre privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 17380 mp, având categoria de folosință - drum agricol extravilan - localitatea Calea Mare, proprietate publică a comunei Lăzăreni26.08.2021
76Hotărâre privind aprobarea indicatorilor financiari actualizați pentru proiectul ”Construire și dotare grădiniță cu program prelungit în localitatea Gepiș, comuna Lăzăreni26.08.2021
77Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atribuirii în folosință gratuită, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani, a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea comunei Lăzăreni, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/200326.08.2021
78Hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare al materialului lemnos provenit din produse accidentale și a prețului lemnului de foc din categoria diverse moi din fondul forestier proprietate a comunei Lăzăreni26.08.2021
79Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local14.09.2021
80Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi14.09.2021
81Hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea eficienței ebergetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru proiectul: ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la clădirea primăriei din localitatea Lăzăreni, județul Bihor14.09.2021
82Hotărâre privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice pentru proiectul: ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în școala cu clasele I-VIII Gepiș, comuna Lăzăreni, județul Bihor”14.09.2021
83Hotărâre privind aprobarea amplasării unui adăpost provizoriu pentru animale, ce către dna Hapău Bianca - Flavia, pe pășunea închiriată, din comuna Lăzăreni, sat Gepiș14.09.2021
84Hotărâre privind aprobare proces verbal al ședinței anterioare29.09.2021
85Hotărâre privind aprobare ordine de zi29.09.2021
86Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 202129.09.2021
87Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Lăzăreni în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Lăzăreni29.09.2021
88Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților aferente obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoane fizice/juridice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Lăzăreni29.09.2021
89Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință20.10.2021
90Hotărâre privind aprobare proces verbal al ședinței anterioare20.10.2021
91Hotărâre privind aprobare ordine de zi20.10.2021
92Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cofinanțarea și participarea (cererea de finanțare) la Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul: ”Extindere alimentare cu apă în satele: Cărănzel, Miheleu, Gruilung și Calea Mare - cătun Barcuri, din comuna Lăzăreni, județul Bihor”20.10.2021
93Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cofinanțarea și participarea (cererea de finanțare) la Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul: ”Înființare rețea de canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Lăzăreni, județul Bihor”20.10.2021
94Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, cofinanțarea și participarea (cerrea de finanțare) la Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” pentru obiectivul: ”Modernizare drumuri și străzi în comuna Lăzăreni”20.10.2021
95Hotărâre privind aprobare proces verbal al ședinței anterioare28.10.2021
96Hotărâre privind aprobare ordine de zi28.10.2021
97Hotărâre privind aprobare în principiu, a actualizării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Lăzăreni, până la primirea avizului de la Ministerul dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației28.10.2021
98Hotărâre privind aprobare indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole în comuna Lăzăreni, județul Bihor”28.10.2021
99Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local05.11.2021
100Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi05.11.2021
101Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Lăzăreni în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director al Școlii gimnaziale nr. 1 Lăzăreni05.11.2021
102Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local25.11.2021
103Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi25.11.2021
104Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 202125.11.2021
105Hotărâre aprobarea indicatorilor financiari actualizați pentru proiectul ”Modenrizare cămine culturale în localitățile Lăzăreni și Cărăndeni, Comuna Lăzăreni, Județul Bihor”25.11.2021
106Hotărâre privind clasificarea unor drumuri de interes local de pe raza comunei Lăzăreni în categoria funcțională - drumuri de exploatare agricolă25.11.2021
107Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local07.12.2021
108Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi07.12.2021
109Hotărâre privind participarea la ”Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru proiectul ”Modenizare iluminat public stradal în comuna Lăzăreni”07.12.2021
110Hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Lăzăreni, județul Bihor07.12.2021
111Hotărâre privind algerea președintelui de ședință21.12.2021
112Hotărâre privind aprobarea procesului verbal întocmit la ședința anterioară a consiliului local21.12.2021
113Hotărâre privind aprobarea ordinii de zi21.12.2021
114Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 202121.12.2021
115Hotărâre pentru participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități pentru proiectul ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Lăzăreni, Județul Bihor”21.12.2021
116Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 202221.12.2021
117Hotărâre privind asocierea Comunei Lăzăreni prin Consiliul Local al comunei Lăzăreni, cu Județul Bihor prin Consiliul Județean Bihor, pentru implementarea programului de interes județean ”Împreună pentru un județ curat”21.12.2021

Sari la conținut Click to listen highlighted text!