Anunț de transparență nr. 2472 din 25.11.2019

ANUNȚ DE TRANSPARNȚĂ

Prin prezentul anunț, Primăria Lăzăreni, invită operatorii economici să depună oferte pentru proiectare și execuție de lucrări pentru ”Modernizare sistem de iluminat public rutier în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”Cod CPV: 45316110-9 – Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev.2)

Operatorii economici interesați vor depune oferta și vor avea în vedere următoarele aspecte:

Valoare estimată: 419.000 lei fără T.V.A.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Garanția de bună execuție: 10 % din valoarea contractului fără T.V.A.

Perioada de garanție tehnică a lucrărilor și produselor: 5 ani de la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune.

Perioada de mobilizare: 3 zile lucrătoare de la emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor.

Perioada maximă de remediere a defectelor (în perioada de garanție tehnică): 5 zile calendaristice.

Termen de proiectare și execuție lucrări: 30 zile

Sursa de finanțare: Buget local.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Documentul justificativ: Se va încheia un contract de achiziție publică.

Data limita de depunere a ofertelor: 27.11.2019, ora 1200

Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 27.11.2019 ora 1215

Solicitările din caietul de sarcini.

Documente de calificare

Ofertantul are obligația să prezinte:

– certificat constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului, în original, copie legalizată sau -copie lizibilă conformă cu originalul (din care să rezulte că operatorul deține un cod CAEN în concordanță cu obiectul contractului);

– atestat ANRE conform alin. (4) art. 8 din Ordinul nr. 45 din 07.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execute și verifică instalații electrice, cu modificările și completările ulterioare.

Mod de prezentare ofertă

Documentele solicitate a fi prezentate se vor înregistra la Registratura Primăriei Lăzăreni – str.- Nr. 23, sat Lăzăreni, comuna Lăzăreni, județul Bihor:

Un plic exterior însoțit de Scrisoarea de înaintare a ofertei, conținând următoarele documente: copie CUI, certificat constatator ORC, Declarație GDPR, Declarație privind respectarea legislației privind condițiile de mediu, sociale  și cu privire la relațiile de muncă și atestat ANRE.

Un plic interior –  propunerea tehnico-financiară însoțită de Formularul de ofertă și documentele prevăzute la punctul 4.4 din Caietul de sarcini.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea si adresa autorității contractante;
  2. denumirea obiectului achiziției directe pentru care s-a depus oferta;
  3. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate și nedeschisă;
  4. inscripția: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 27.11.2019 ora 1215

Alte informații:

Nu se accepta oferte întârziate.

Nu se acceptă contestații – prezenta achiziție nu face obiectul Legii 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Se solicita:

  1. Prezentarea tuturor documentelor solicitate în anunț până la data limita de depunere a ofertelor;
  2. Prezentarea documentelor astfel încât ele să furnizeze toate informațiile solicitate prin anunțul de transparență – In caz contrar autoritatea contractanta  își rezervă dreptul de a respinge oferta în cauză, fără solicitare de clarificări.

Formularele și caietul de sarcini sunt atașate invitației de participare pe site-ul https://primarialazareni.ro

Prezenta achiziție se va derula prin site-ul https://primarialazareni.ro și pe adresa de e-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro,pentru eventualele solicitări de clarificări. Astfel, atașat anunțului vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesați, documente precum: răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări la documentația de atribuire.

Oferta declarată câștigătoare va fi postată în catalogul electronic SEAP, cu denumirea Proiectarea și execuția lucrărilor de ”Modernizare sistem de iluminat public rutier în Comuna Lăzăreni, județul Bihor”, cod CPV 45316110-9 – Instalare de echipament de iluminare stradală (Rev.2), menționându-se și numărul anunțului de transparență.


Caiet de sarcini.pdf

Anunț transparență nr. 2472/25.11.2019.pdf

Formulare.doc

Sari la conținut