Invitație de participare nr. 2536 din 02.12.2019

INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Către,
CEI INTERESAȚI

Prin prezenta, vă aducem la cunoştinţă că UAT Comuna Lazareni este interesat să achiziţioneze lucrări de modernizare strazi in sat Gruilung, localitatea Lazareni, județul Bihor în cadrul proiectului cu denumirea “Modernizare strazi in sat Gruilung, comuna Lazareni” prin programul FEADR in cadrul submasurii M5/6B – “ Investitii in infrastructura sociala”, submăsura 19.2.

1. DENUMIRE NECESITATE:
Lucrări de modernizare strazi in sat Gruilung, comuna Lazareni.
Sursa de finanțare: Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală sau Bugetul local în cazul în care cheltuiala va fi declarată neeligibilă.
2. VALOAREA ESTIMATĂ:
Din devizul general al proiectului valoarea estimată a achiziției este constituită din următoarele linii bugetare (valori fără TVA):
Subcapitolul 1.2. Cheltuieli pentru amenajarea trenului: 0 lei
Subcapitolul 1.3. Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la stare initiala: 0 lei
Subcapitolul 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor: 0 lei
Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 0 lei
Subcapitolul 4.1. Construcții și instalații 420.601,99 lei
Subcapitolul 4.2. Montaj echipamente tehnilogice și funcționale care necesită montaj: 0 lei
Subcapitolul 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj (procurare): 0 lei
Subcapitolul 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 0 lei
Subcapitolul 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 0 lei
Subcapitolul 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute: 0 lei
Valoarea estimata a achizitiei este de 420.601,99 lei fara tva. La estimarea valorii achizitiei a stat la baza consultarea pietei, constand in analizarea si compararea preturilor pentru serviciile similare a caror contracte sunt atribuite sau in desfasurare pe SICAP.
Valoarea estimata nu poate fi depasita prin oferta depusa

3. PROCEDURA UTILIZATĂ: CUMPĂRARE DIRECTĂ.

4. Codul C.P.V. este: – 45233120-6 Lucrări de construcții de drumuri (Rev. 2)
5. CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Oferta va fi însoțită de certificatul constatator al operatorului economic din care să rezulte CAEN-ul autorizat în domeniul contractului și de documente doveditoare deținere personal calificat pentru executarea contractului.

6. Durata de valabilitate a contractului ce urmeaza a fi atribuit: 16 luni.
Termen de executie: maxim 6 luni.

7. Garanția de bună execuție:
Cuantumul garanției de bună execuție este de 10 % din – prețul contractului.
Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.
Garanția se va constitui în conformitate cu art. 40 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Garanția de bună execuție a contractului trebuie constituită în termenul stabilit la art.39 alin.(3) din HG 395/2016.
8. Oferta depusă de ofertant trebuie să cuprindă:
– Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167, 60 din Legea nr. 98/2016
– Ofertantul are obligația să fie legal înregistrat și să aibă dreptul de a executa lucrările prevăzute în prezenta documentație. Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
– Ofertantul va depune Certificat Constatator emis de ONRC sau certificat de înregistrare, din care să reiasă codul CAEN autorizat pentru realizarea contractului;
– La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului / resurse si organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului – Responsabil tehnic cu Execuția, dar fără a se limita la acesta, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului.
– Graficul general de realizare a investitiei (formularul F6), din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică;
– Termenul de garantie acordat pentru lucrările executate – fiind modernizare strazi garanția acordată va fi de minimum 36 de luni;
– Ofertantul are obligația de a preciza partea/părțile din contract pe care urmează să le subcontracteze și datele de recunoaștere ale subcontractanților propuși, dacă aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.
– Propunerea financiară va cuprinde următoarele:
a. centralizatorul cu lucrările executate de asociați, subcontractanți, dacă este cazul;
b. centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);
c. centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte (formularul F2);
d. listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
e. extrase privind consumurile (C6, C7, C8, C9)
9. Criteriul de atribuire: In temeiul art. 187, alin.(3) litera (a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, in scopul atribuirii contractului sus mentionat, propunem aplicarea criteriului de atribuire „Preţul cel mai scăzut”.

10. Alte informații
Pentru atribuirea achizitiei de lucrări, operatorii economici interesați trebuie posteze un reper în SICAP cu denumirea ”Lucrări de modernizare la obiectivul Modernizare strazi in sat Gruilung, comuna Lazareni”, până în data de 04.12.2019, ora 11.00 de la postarea acestui anunt.


Invitație de participare.pdf

PT – Modernizare strazi în sat Gruilung, comuna Lăzăreni.pdf

Informații suplimentare PT.pdf

Formulare.docx

Sari la conținut