Anunț concesionare teren comuna Lăzăreni

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ
privind concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren care aparțin domeniului privat al comunei Lăzăreni

1. Informații generale privind Autoritatea finanțatoare : Comuna Lăzăreni, cu sediul în localitatea Lăzăreni nr. 23, județul Bihor, CUI 4660751, tel/fax 0259357607, email : primaria.lazareni@cjbihor.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat :

a) LOT 1- imobilul teren în suprafață de 6.000 mp, avand nr. cad. 55788, înscris în CF 55788 Lăzăreni, situat în intravilanul localității Lăzăreni,fn, având categoria de folosintă curți construcții, aparținând domeniului privat al comunei Lăzăreni, conform caiet de sarcini, H.C.L. Comuna Lăzăreni nr. 94/30.08.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

b) LOT 2- imobilul teren în suprafață de 6.000 mp, avand nr. cad. 55789, înscris în CF 55789 Lăzăreni, situat în intravilanul localității Lăzăreni,fn, având categoria de folosintă curți construcții, aparținând domeniului privat al comunei Lăzăreni,conform caiet de sarcini, H.C.L. Comuna Lăzăreni nr. 95/30.08.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

c) LOT 3 – imobilul teren în suprafață de 15.000 mp, avand nr. cad. 55766, înscris în CF 55766 Lăzăreni, situat în extravilanul localității Bicăcel,fn, având categoria de folosintă pășune, aparținând domeniului privat al comunei Lăzăreni. conform caiet de sarcini, H.C.L. Comuna Lăzăreni nr. 125/16.11.2022 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire : se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar din documentația de atribuire : se poate ridica pe baza de solicitare, de la sediul Comunei Lăzăreni.
3.2 Denumirea și adresa biroului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire : Compartiment Registratura și Relații cu publicul din cadrul Comunei Lăzăreni, cu sediul în localitatea Lăzăreni, nr. 23, județul Bihor.
3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar al documentației de atribuire :
– 200 lei/exemplar se achită la Compartimentul taxe și impozite din cadrul Comunei Lăzăreni .
3.4 Data limită de solicitare a clarificărilor : 20.04.2023, ora 16.oo
4. Informații privind ofertele
4.1 Data limită de depunere a ofertelor :26.04.2023, ora 16.oo.
4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele : Comuna Lăzăreni, localitatea Lăzăreni, Nr. 23, județul Bihor.
4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta : ofertele se depun într-un singur exemplar în doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor : 28.04.2023, ora 10.00 la sediul Comunei Lăzăreni, localitatea Lăzăreni, nr. 23, județul Bihor.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de email ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței :
– Judecătoria Oradea, cu sediul în municipiul Oradea, stratda Parcul Traian nr. 10, jud. Bihor; tel. 0259.412047, fax 0359432757, e-mail: jud-oradea-reg@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 30.03.2023

Documente:

Anunț concesionare teren.pdf

Informații cu privire la depunerea ofertelor.pdf

Sari la conținut