Concurs de recrutare – lucrător întreținere și curățenie și șofer mașini și utilaje terasiere

Primăria Comunei Lăzăreni, județul Bihor, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante cu normă întreagă de Lucrător întreținere și curățenie pe perioadă nedeterminată și un post contractual vacant cu normă întreagă de Sofer mașini și utilaje terasiere din cadrul Compartimentului gospodărie comunală al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Lăzăreni care va avea loc în data de 16.07.2021, ora 10:00- proba scrisă, la sediul Primăriei Comunei Lăzăreni nr.23, județul Bihor.

Condițiile de ocupare a posturilor:

 • condiţile generale prevăzute la art. 3 din Hotărârea nr. 286/2011,

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţile specifice de participare pentru Lucrător întreținere și curățenie(2 posturi):

 • studii generale sau studii medii;
 • vechime în specialitate– minim 6 luni;

Condiţile specifice de participare pentru Sofer mașini și utilaje terasiere:

 • studii generale sau studii medii;
 • vechime în specialitate– minim 6 luni;
 • permis de conducere categoria BCE – minim 2 ani de la obținerea permisului de conducere;     

Probele stabilite pentru concurs: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă, proba practică, interviu.

Condiţiile de desfăşurare a concursului:

–  în vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data 07.07.2021, ora 15:00 candidaţii pot depune dosarul de concurs, la sediul Primăriei Comunei Lăzăreni, nr.23 sau prin servicii postale.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare,

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică, după caz;

d)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei,
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b), c) și g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea sau copii legalizate la notar.

 Concursul se va organiza conform următorului calendar:

a) depunerea dosarelor de concurs, perioada 06.2021 – 07.07.2021 ora 15:00,

b) proba scrisă :  07.2021 ora 10:00,

c) proba practică: 16.07.2021 ora 13.00,

d) notarea probelor și comunicarea rezultatelor- maximum o zi lucrătoare de la finalizarea  probei – până la data de 19.07.2021 inclusiv,

e) depunerea contestației formulată față de rezultatul obținut la proba scrisă – maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise – până la data de 20.07.2021 inclusiv,

f) soluționarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei practice și comunicarea rezultatului contestațiilor – maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației,-  până la data de 07.2021 inclusiv,

g) sustinerea interviului – în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice, respectiv la data de 07.2021 ora 10:00,

h) notarea interviului și comunicarea rezultatelor- maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei, – până la data de 07.2021 inclusiv,

i) depunerea contestației formulată față de rezultatul obținut la interviu –  maximum o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului, – până la data de 07.2021 inclusiv,

j) soluționarea contestaţiilor formulate faţă de rezultatul interviului și comunicarea rezultatului contestațiilor –  maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației, – până la data de 07.2021 inclusiv,

k)  afișare rezultate finale – maximum o zi lucrătoare de la  expirarea termenului prevazut la lit. i) 07.2021,

l) în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare, respectiv in data de 07.2021,

m) după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor,  sub sancţiunea decăderii din acest drept.

     Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final  potrivit numărului de înregistrare atribuit dosarului de candidat prin menţiunea „admis” sau „respins” afisat la sediul şi pe pagina de internet a  instituţiei.

 Bibliografie  pentru Lucrator întreținere și curățenie

 1. Partea VI, Titlul III, Cap.I-CAP.V din Ordonanța de urgență nr. 57/ 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 2. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completarile ulterioare,
 4. Legea nr.319 /2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 5. HOTĂRÂRE nr. 1.425/2006pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Bibliografie  pentru  Sofer Mașini și Utilaje Terasiere

 1. Partea VI, Titlul III, Cap.I-CAP.V din Ordonanța de urgență nr. 57/ 2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 2. Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată cu modificările și completarile ulterioare,
 4. Legea nr.319 /2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Hotărârea nr. 1.425/2006pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Ordonanța nr. 195/ 2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Comunei Lăzăreni, nr.23 sau la nr. de telefon 0259 357607.

Proces verbal rezultat selecție dosare concurs.pdf

Comunicare rezultate proba scrisa.pdf

Sari la conținut Click to listen highlighted text!