Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni.
Oricare dintre părinții firești sau persoanele care au adoptat, sau li s-a incredințat copilul în vederea adopției, sau care au copil în plasament sau în plasament în regim de urgență, precum și persoana numită tutore, care are în întreținere un copil cu dizabilitate, beneficiază de un sprijin lunar în cuantum de:
a) 563 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b) 438 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani;
c) 438 lei acordat persoanei care nu îndeplineste condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
d) 188 lei acordat persoanei care nu îndeplineste condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani.

În această situaţie, sprijinul lunar se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de de încadrare a copilului în grad de dizabilitate, dacă cererea a este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.
Persoanele care realizează venituri după acordarea sprijinului lunar au obligaţia de a comunica acest fapt agenţiei teritoriale şi beneficiază, din oficiu, de drepturile prevăzute la lit. c şi d.
Persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată, care are în întreţinere un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, beneficiază de sprijin lunar în cuantum de:
a) 563 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizaţiei lunare aferente până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (pentru fiecare copil);
b) 188 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizaţiei lunare aferente pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2-7 ani (pentru fiecare copil).

În această situaţie, sprijinul lunar se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, dacă încadrarea în grad de dizabilitate a persoanei îndreptăţite a fost efectuată înaintea acestei date, respectiv începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a persoanei îndreptăţite în grad de dizabilitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la datele menţionate.
          Dosarul va cuprinde:
1. Cerere tip;
2. Actele de identitate ale părinţilor – copie si original;
3. Certificatul de naştere al copilului(lor) – copie si original;
4. Cupon sau dovada indemnizației persoanei cu handicap;
5. Pentru cei care nu au realizat venituri profesionale – Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice;
6. Certificat de handicap al copilului – copie și original;
7. Copie certificat de handicap al persoanei îndreptăţite – copie și original;
8. Adeverință eliberată de Primăria Lăzăreni din care să rezulte că persoana îndreptățită nu este asistent personal sau beneficiază de indemnizație lunară de însoțitor pentru COPILUL CU HANDICAP „GRAV CU ASISTENT PERSONAL”;
9. ALTE ACTE dupa caz:
• Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
• Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat, (pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
• Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc – în copie și original;
• Anexa nr. 1 – solicitare suplimentară de informații;
• Pentru cetățenii străini, apatrizi – documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
• Procura.
10. Celălalt părinte va prezenta:
a. Declarație pe proprie raspundere din care să rezulte că nu beneficiază de concediul pentru cresterea copilului 0-7 ani;
b. Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este în concediul pentru creşterea copilului 0-7 ani.
11. Dosar cu şină;
12. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/optional;
13. Declaraţie pe proprie raspundere (formular tipizat).
14. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.

Formulare / Cereri
Descarcă Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului.pdf
Descarcă Formular solicitare suplimentară de informații.pdf
Descarcă OPIS dosar.pdf

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni, în termen de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului. (În cazul în care mama a beneficiat de indemnizația de maternitate, dosarul va fi depus în termen de 60 de zile lucrătoare de la expirarea concediului de maternitate). Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei. *Persoanele care realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de doi ani a copilului, repectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei 3 ani , respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemizației (650 lei începând cu 01.04.2017).

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;

2. Adeverinţa tip – completată de angajator;

3. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;

4. Certificatul de naştere al copilului(lor) – copie și original;

5. Adeverință cu stagiul de cotizare: eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Bihor – str. Dunărea (ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului);

6. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte data solicitării concediului de îngrijire a copilului;

7. Copie după: act adițional, decizia, dispoziția de suspendare a contractului de muncă;

8. Alte acte, după caz: – Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului; – Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat,( pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;

– Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc – în copie;

– Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;

– Anexa nr. 1 – solicitare suplimentară de informații;

– Pentru cetățenii străini, apatrizi – documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;

– Procura.

9. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite – copie și original;

10. Celălalt părinte va prezenta:

a) Dacă mama este salariată:

– Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că nu este în concediul pentru creșterea copilului și dacă a beneficiat de indemnizația de maternitate;

– Copia concediului pentru sarcină și lăuzie din care să reiasă ultima zi de concediu de lăuzie sau post-natal( sunt 126 zile calendaristice de concediu pentru sarcină și lăuzie).

b) Dacă mama nu realizează venituri profesionale

– Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că mama nu a beneficiat de indemnizația de maternitate și de concediu pentru creșterea copilului; (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată și mamei. Dacă acest drept nu se solicită de către mama, concediul si indemnizatia tatălui se reduc cu o luna. Această prevedere nu se aplică dacă tatăl îşi reia activitatea cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap).

11. Dosar cu şină.

12. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru tată/opţional.

13. Declarație pe proprie răspundere (formular tipizat).

14. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.

Formulare / Cereri

Descarcă Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului.pdf
Descarcă Formular solicitare suplimentară de informații.pdf
Descarcă OPIS dosar.pdf

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni, în termen de 60 de zile lucrătoare de la expirarea concediului de maternitate sau cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de maternitate.
Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.
*Persoanele care realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de doi ani a copilului, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemizației (650 lei începând cu 01.04.2017).

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Adeverinţa tip - completată de angajator;
3. Copia concediului pentru sarcină și lăuzie sau adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate din care să reiasă ultima zi de concediu de lăuzie sau post-natal (sunt 126 zile calendaristice de concediu pentru sarcină și lăuzie);
4. Actele de identitate ale părinţilor
- copie și original;
5. Certificatul de naştere al copilului(lor) - copie și original;
6. Adeverința cu stagiul de cotizare: eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Bihor - str. Dunărea (ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului);
7. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte data solicitării concediului de îngrijire a copilului;
8. Copie după: act adițional, decizia, dispoziția de suspendare a contractului de muncă;
9. Alte acte, după caz:

- Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
- Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat,( pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
- Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc - în copie;
- Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
- Anexa nr. 1 - solicitare suplimentară de informații;
- Pentru cetățenii străini, apatrizi - documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
- Procura.

10. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite (copie și original);
11. Celălalt părinte va prezenta:

a. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că tatăl firesc, sau dupa caz, o alta persoană îndreptățită nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului;
b. Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/nu a solictat concediul pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. (Mențiune: cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată și tatălui. Dacă acest drept nu se solicită de către tată, concediul şi indemnizaţia mamei se reduc cu o lună. Această prevedere nu se aplică dacă mama îşi reia activitatea cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap).

12. Dosar cu şină;
13. Dovadă de la bancă privind COD-ul IBAN pentru mamă/opțional;
14. Declaraţie pe proprie raspundere (formular tipizat).

15. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice

Formulare / Cereri
Descarcă Cerere acordare indeminzație creștere copil.pdf
Descarcă Formular solicitare suplimentară de informații.pdf
Descarcă OPIS dosar.pdf

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni, în termen de 60 de zile lucrătoare de la expirarea concediului de maternitate, cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de maternitate sau în termen de 60 de zile lucrătoare de la naşterea copilului.

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește pentru persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile legii. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

*Persoanele care realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de doi ani a copilului, repectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației (650 lei începând cu 01.04.2017).

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Adeverinţa tip, completată de AJOFM;
3. Copia concediului pentru sarcină și lăuzie sau adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate din care să reiasă ultima zi de concediu de lăuzie sau post-natal (sunt 126 zile calendaristice de concediu pentru sarcină și lăuzie);
4. Actele de identitate ale părinţilor
- copie și original;
5. Certificatul de naştere al copilului(lor) - copie și original;
6. Adeverința cu stagiul de cotizare: eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Bihor - str. Dunărea (ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului);
7. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către AJOFM Bihor din care să rezulte data solicitării concediului de îngrijire a copilului;
8. Copie după decizia de suspendare a indemnizației de şomaj;
9. Alte acte, după caz:

- Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
- Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat,( pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
- Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc - în copie;
- Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
- Anexa nr. 1 - solicitare suplimentară de informații;
- Pentru cetățenii străini, apatrizi - documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
- Procura.

10. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite - copie și original;
11. Celălalt părinte va prezenta:

a. Dacă nu realizează venituri: declarație pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului;
b. Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a solictat concediul pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată și celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună).

12. Dosar cu şină;
13. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant;
14. Declaraţie pe proprie raspundere (formular tipizat)
.

15. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.

Formulare / Cereri

Descarcă Cerere indemnizație creștere copil.pdf
Descarcă Formular solicitare suplimnetară de informații.pdf
Descarcă Adeverință tip - angajator.pdf
Descarcă OPIS dosar.pdf

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama / tată, reprezentantul legal sau mandatarul), la sediul Primăriei Lăzăreni, Compartimentul Asistență Socială, în termen de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului.

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (sumă rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință),  iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserție, după cum urmează:

a) în cuantum lunar de 500 lei, dacă obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități ( până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități);

b) în cuantum lunar de 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități (până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap).

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

 1. Cerere tip;
 2. Actele de identitate ale părinților - copie și original;
 3. Certificatul de naștere al copilului/lor - copie și original;
 4. Adeverință de la școală/facultate pe ultimele 12 luni (consecutive/succesive) anterioare datei nașterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi și fără întrerupere;
 5. Copia diplomei de licență, master, etc. (după caz);
 6. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
 7. Declarație pe proprie răspundere - din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior nașterii copilului;
 8. Alte acte, după caz:
 • Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
 • Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat, (pentru copiii cetățeni străini sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
 • Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentință de divorț; etc - în copie;
 • Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
 • Anexa nr. 1 - solicitare suplimentară de informații;
 • Pentru cetățenii străini, apatrizi - documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
 • Procura.

9. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite - copie și original;
10. Celălalt părinte va prezenta:

 • Dacă nu realizează venituri - declarația pe proprie răspundere din care să rezulte că nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului sau stimulentul de inserție;
 • Dacă este salariat: adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că nu este / nu a solicitat concediul pentru creșterea copilului și/sau stimulentul de inserție precum și copia concediului pentru sarcină și lăuzie sau adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate din care să reiasă ultima zi de concediu de lăuzie sau post-natal( sunt 126 zile calendaristice de concediu pentru sarcină și lăuzie). (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul și îndemnizația se reduc cu o lună).

11. Dosar cu șină;
12. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opțional;
13. Declarație pe proprie răspundere (formular tipizat).

Formulare / Cereri

Descarcă Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului.pdf
Descarcă Formular solicitare suplimentară de informații.pdf
Descarcă OPIS dosar.pdf

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la Primăriei Lăzăreni, Compartimentul Asistență Socială, în termen de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului.

          Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește pentru persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile legii. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

          Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului, obțin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserție, după cum urmează:

 1.   a) în cuantum lunar de 500 lei, dacă obțin venituri înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități ( până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități);
 2.   b) în cuantum lunar de 650 lei dacă persoanele îndreptățite obțin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilități (până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap).

          Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

 1. Cerere tip;
  2. Adeverință cu stagiul de cotizare: eliberată de Casa Județeană de Pensii Bihor - str. Dunărea (ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului);
  3. Actele de identitate ale părinților - copie și original; 
  4. Certificatul de naștere al copilului(lor) - copie și original;
  5. Decizia de pensionare - copie;
  6. Cupon pensie - copie
  7. Alte acte, după caz:
 • Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
 • Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat,( pentru copiii cetățeni străini sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
 • Hotărâre judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentință de divorț; etc - în copie;
 • Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
 • Anexa nr. 1 - solicitare suplimentară de informații;
 • Pentru cetățenii străini, apatrizi - documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
 • Procura
 1. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite (copie și original);
  9. Celălalt părinte va prezenta:
 • a. Dacă nu realizează venituri: declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului.
 • b. Dacă este salariat: Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a solicitat concediul pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată și celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul și indemnizația se reduc cu o lună).
 1. Dosar cu șină;
  11 Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant;
  12. Declarație pe proprie răspundere (formular tipizat).

MENȚIUNE:

Pe perioada acordării indemnizației pentru creșterea copilului, plata pensiei de invaliditate și a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspendă.

Sari la conținut