Persoane cu handicap

 • întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării persoanelor adulte cu handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
 • preluarea, verificarea şi întocmirea documentației necesare obținerii indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav care au optat pentru aceasta în locul asistentului personal;
 • instrumentarea dosarului de angajare a asistentului personal pentru persoanele cu handicap grav;
 • verificarea periodică a activității asistenților personali aflați în evidența Direcției de Asistență Socială și Medicală și întocmirea de rapoarte semestriale către Consiliul local, cu privire la cele constatate;
 • asigurarea gratuității transportului în comun pentru persoanele cu handicap grav şi asistenții personali sau însoţitorii acestora şi pentru persoanele cu handicap accentuat sau însoţitorii acestora;
 • eliberarea cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • acordarea ajutoarelor de urgență familiilor în care există persoane cu handicap grav sau accentuat în cazul decesului soţului/soţiei sau al rudelor acestora până la gradul I inclusiv şi al căror
 • venit net pe membru de familie (până la data decesului) este sub 1,5 salarii minime pe economie;
 • întreprinde acțiuni in vederea constientizării si sensibilizării sociale față de problemele persoanelor cu dizabilități;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilități, conform legislației in vigoare;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop consolidarea relațiilor de colaborare cu diverse instituții cu atribuții in domeniul asistenței sociale, în vederea organizării de seminarii, întâlniri, informări pentru persoanele cu dizabilități.

Persoane în vârstă depedente sau aflate în situații de risc social

 • întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale, necesare expertizării pensionarului încadrat în grad de invaliditate;
 • identificarea şi întocmirea evidenţei persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
 • stabilirea măsurilor şi acţiunilor de urgenţă, în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • asigurarea soluţionării în termen legal a cererilor, sesizărilor şi petiţiilor primite direct de la cetăţeni sau de la autorităţi ale administraţiei publice de stat, centrale sau locale şi alte organisme;
 • întocmirea anchetelor sociale necesare admiterii vârstnicilor în centrele de îngrijire şi asistenţă;
 • acordă consiliere psihologică şi psiho-socială pentru a sprijini vârstnicul şi familia, la domiciliu sau la sediul Serviciului;
 • consiliere socio-medicală, asistenţă medicală la domiciliu pentru cei care nu se pot îngriji singuri în colaborare cu ONG acreditate ca furnizori de servicii sociale.
 • realizează evaluarea situaţiei vârstnicului şi a familiei acestuia;
 • stabileşte măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză;
 • dezvoltă programe în parteneriat, cu furnizorii de servicii sociale, care pot fi persoane fizice sau juridice, publice ori private, cu caracter comunitar în vederea sprijinirii vârstnicilor aflaţi în situaţii de
 • risc pentru prevenirea instituţionalizării şi redarea încrederii în forţele proprii;
 • oferirea de servicii alternative pentru persoanele vârstnice;
 • acordarea consilierii sociale şi juridice persoanelor asistate;
 • asigurarea acordării şi a altor prestaţii sociale, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 • efectueaza consiliere socială si administrativă (îndrumare către diverse instituții, demersuri pentru obtinerea drepturilor conform legislației in vigoare, etc).

Formulare/Cereri

 

Sari la conținut