Alocația de susținere a familiei

Alocația pentru susținerea familiei a fost instituită ca formă de sprijin pentru familia/persoana singură cu venituri reduse care are în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, dacă aceasta realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 lei.

Familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară beneficiază de alocație în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii, cu excepția celor care le întrerup din motive medicale, și nu înregistrează absențe nemotivate în cursul unui semestru care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare. Dacă unul dintre copii, din alte motive decât cele medicale, nu frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ organizat potrivit legii, acesta este luat în calcul la stabilirea venitului mediu net lunar al familiei, dar este exclus din numărul de copii ai familiei avut în vedere la acordarea dreptului, iar alocația se va acorda corespunzător numărului de copii care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Pentru familiile care au în întreținere copii de vârstă școlară cu handicap grav sau accentuat și care nu frecventează o formă de învățământ, organizată în condițiile legii, alocația se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-un grad de handicap.

În vederea urmăririi respectării condițiilor de acordare a alocației pentru susținerea familiei, se efectuează anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie. Titularul alocației are obligația ca, în termen de maximum 15 zile să comunice în scris primarului modificările intervenite cu privire la componența familiei și/sau la veniturile realizate de membrii acesteia. Comunicarea este însoțită de copie ale actelor doveditoare privind modificările intervenite. Nerespectarea obligațiilor constituie contravenție și sancționează de la 500 la 2000 lei.

Pentru fiecare solicitant se întocmește o documentație distinctă, păstrându-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului pentru alocația de susținere a familiei, cele emise ulterior de primar, precum și cele prezentate ulterior de solicitant.

Cuantumul alocației pentru susținerea familiei este stabilit diferențiat, în funcție de veniturile familiei și numărul de membrii ai acesteia, astfel:

Pentru familia formată din soţ-soţie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

 • 82 de lei pentru familia cu un copil
 • 164 de lei pentru familia cu doi copii
 • 246 de lei pentru familia cu trei copii
 • 328 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Pentru familia formată din soţ-sotie sau bărbatul şi femeia necăsătoriţi al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 201 şi 530 de lei:

 • 75 de lei pentru familia cu un copil
 • 150 de lei pentru familia cu doi copii
 • 225 de lei pentru familia cu trei copii
 • 300 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează până la 200 de lei:

 • 107 lei pentru familia cu un copil
 • 214 lei pentru familia cu doi copii
 • 321 de lei pentru familia cu trei copii
 • 428 de lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Pentru familia monoparentală formată din persoana singură și copiii aflați în întreținerea acesteia al cărei venit net lunar/membru de familie se situează între 200 şi 530 de lei:

 • 102 lei pentru familia cu un copil
 • 204 lei pentru familia cu doi copii
 • 306 lei pentru familia cu trei copii
 • 408 lei pentru familia cu patru sau mai mulţi copii

Actele necesare întocmirii dosarului pentru obținerea alocației de susținere a familiei Cerere şi declaraţie pe propria răspundere;

1. Cerere tip întocmită de reprezentantul familiei (cerere tip) 2 exemplare;
2. Acte doveditoare privind componența familiei:
a) Carte de identitate pentru membrii familiei și certificate de naștere pentru copii – copie și original;
b) Livretul de familie (după caz) – copie și original;
c) Certificat de căsătorie – copie și original;
d) Certificat de deces sau sentință de divorț – copie și original.
3. Acte doveditoare privind veniturile familiei:
a) Adeverința de la locul de muncă care să ateste venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii inclusiv valoarea tichetelor de masă;
b) Cupon alocație de stat, alocații de plasament, alocații de întreținere – copie;
c) Cupon pensie, cupon șomaj, pensie de urmaș, indemnizație persoane cu handicap, etc – copie;
d) Adeverință eliberată de Administrația Financiară ( activități independente, persoane fizice autorizate, asociat unic, chirii, etc.);
e) Declaraţie pe propria răspundere privind veniturile realizate.
4. Adeverințe școlare din care să rezulte situația privind frecventarea cursurilor şi dacă beneficiază de drepturi CES sau burse de orice tip;
5. Declarație pe propria răspundere (formular tipizat);
6. Copie contract locuință;
7. Talon mașină – vechimea mașnii – copie;
8. Extras de cont – pe numele solicitantului ( opțional);
9. Alte acte doveditoare – copie și original:
– Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre judecătorească de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului; decizia directorului DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărâre judecătorescă sau dispoziția primarului privind instituirea tutelei;
– Hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este declarat/ declarată dispărut/dispărută (după caz); hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea familiei (după caz); dispoziția primarului privind instituirea tutelei;
– Act doveditor care atestă calitatea de reprezentat legal al persoanei minore;
– Certificatul de încadrare într-un grad de handicap.
10. Adeverinţă eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte bunurile pe care le are în proprietate (pentru persoanele care au stabilit domiciliul în altă localitate decât comuna Lăzăreni) şi o declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat alocaţia la primăria de domiciliu;
11. Dosar cu șină;
12. Angajament de plată.

Formulare / Cereri

Descarca Cererea și declarația pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.pdf
Descarca Cererea și declarația pe proprie răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială.pdf
Descarca Angajament de plată.pdf

Sari la conținut