Acordare ajutor de urgență

OPIS DOSAR PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI DE URGENȚĂ

Cerere-tip în care se va preciza motivul pentru care se solicită ajutorul de urgenţă;
• Declaraţie pe propria răspundere şi angajament;
• Acte de identitate, în termen de valabilitate, în original + fotocopii, pentru toţi membrii familiei (carte de identitate/buletin de identitate/certificat de naştere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, original şi fotocopie), obligatoriu domiciliul stabil în Comuna Lăzăreni;
• Acte doveditoare privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii pentru toţi membrii familiei. Persoanele care declară că nu realizează venituri vor prezenta adeverinţă de venit eliberată de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi o declaraţie pe proprie răspundere;
• Documente justificative care stau la baza solicitării ajutorului de urgenţă (valoarea estimată a pagubelor, valoarea intervenţiilor medicale, a medicamentelor şi materialelor sanitare a căror costuri nu sunt acoperite sau sunt compensate parţial de asigurările sociale de sănătate,etc.);
• Dovada spaţiului locativ (contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, etc.) în fotocopie.


Cerere obținere ajutor de urgență.docx

Declarație pe proprie răspundere – Angajament.docx

Cerere completare dosar ajutor de urgență.docx