Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r59077prim/public_html/wp-content/themes/fluida-plus/includes/loop.php on line 270

Anunț de transparență nr. 2726/27.11.2018

 ANUNȚ DE TRANSPARNȚĂ

Prin prezentul anunț, Primăria Lăzăreni, invită operatorii economici să depună oferte pentru execuția de lucrări privind proiectul de ”Modernizare clădire pentru înființare centru medical de permanență în comuna Lăzăreni, județul Bihor” – Cod CPV: 45215200-9 Construcție de clădiri pentru servicii sociale (Rev.2).

Operatorii economici interesați vor depune oferta pentru toate lucrările prevăzute în documentația tehnică aferentă proiectului și vor avea în vedere următoarele aspecte:

 Valoarea estimată totală a achiziției: 411.980 lei fără T.V.A.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Garanția de bună execuție: 5 % din valoarea contractului fără T.V.A.

Perioada de garanție tehnică a lucrărilor: 36 luni de la terminarea lucrărilor.

Perioada de mobilizare: 3 zile lucrătoare de la emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor.

Perioada medie de remediere a defectelor (în perioada de garanție tehnică): 5 zile lucrătoare.

Termen de execuție lucrări: 12 luni

Sursa de finanțare: PNDL – Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Documentul justificativ: Se va încheia un contract de achiziție publică.

Data limita de depunere a ofertelor: 04.12.2018, ora 1200

Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 04.12.2018 ora 1215

Documente de calificare:

Ofertantul are obligația să prezinte:  – certificat constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului, în original, copie legalizată sau copie lizibilă conformă cu originalul (din care să rezulte că operatorul deține un cod CAEN în concordanță cu obiectul contractului de lucrări).

Mod de prezentare ofertă

Documentele solicitate a fi prezentate se vor înregistra la Registratura Primăriei Lăzăreni – str.- Nr. 23, sat Lăzăreni, comuna Lăzăreni, județul Bihor:

Un plic exterior însoțit de Scrisoarea de înaintare a ofertei, conținând:

  • documentele însoțitoare: copie CUI, certificat constatator ORC, Declarație GDPR.

Un plic interior – Plicul 1 – propunerea financiară conținând formularul F1 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, formularul F2 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări (Arhitectura și rezistență, inst. sanitare și termice, inst. electrice), formularul F3 – Lista cuprinzând cantitățile de lucrări, formularul F4 – Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări, formularul C6cp – Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect, formularul C7cp – Lista cuprinzând consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect, formularul C8cp – Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții cumulat pe proiect, formularul C9cp – Lista cuprinzând consumurile privind transporturile cumulat pe proiect și Formularul de ofertă.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea si adresa autorității contractante;
  2. denumirea obiectului achiziției directe pentru care s-a depus oferta;
  3. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate și nedeschisă;
  4. inscripția: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 04.12.2018 ora 1215

Alte informații:

Nu se acceptă oferte alternative la oferta de baza.

Nu se accepta oferte întârziate.

Nu se acceptă contestații – prezenta achiziție nu face obiectul Legii 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Se solicita:

  1. prezentarea tuturor documentelor solicitate în anunț până la data limita de depunere a ofertelor;
  2. Prezentarea documentelor astfel încât ele să furnizeze toate informațiile solicitate prin anunțul de transparență – In caz contrar autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a respinge oferta în cauză, fără solicitare de clarificări.

Formularele (Scrisoare de înaintare a ofertei, Formularul de ofertă și Declarația GDPR) sunt atașate invitației de participare, pe site-ul https://primarialazareni.ro

Documentația tehnica (PT, CS, liste de cantități, piese desenate și piese scrise) vor fi transmise în baza solicitărilor venite din partea operatorilor economici interesați. Solicitarea documentelor se va face la adresa de e-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro sau telefonic la nr. de telefon 0259 357 607, interior 6.

Prezenta achiziție se va derula prin site-ul https://primarialazareni.ro și pe adresa de e-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro, pentru eventualele solicitări de clarificări. Astfel, atașat anunțului vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesați, documente precum: răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări la documentația de atribuire.


Formulare (Scrisoare de înaintare a ofertei, Formularul de ofertă și Declarația GDPR)

Sari la conținut Click to listen highlighted text!