Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/r59077prim/public_html/wp-content/themes/fluida-plus/includes/loop.php on line 270

Ajutorul social

Ajutorul social se acordă numai persoanelor sau familiilor care au domiciliul sau rezidența în Comuna Lăzăreni. Ajutorul social se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile membrilor acesteia; existența oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menționează în declarația pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social. Au dreptul la venit minim garantat familiile și persoanele singure, cetățeni români. Beneficiază de reglementările privind venitul minim garantat și familiile sau persoanele singure, cetățeni ai altor state sau apatrizi, care au reședinta sau, după caz, domiciliul în România, în condițiile legislației române. Beneficiază de reglementările privind venitul minim garantat și persoanele fără domiciliu sau reședință și fără locuință, aflate în situație de nevoie, pe baza declarației pe propria răspundere că nu au solicitat ajutorul social de la alte primării.

Nivelul minim garantat lunar al ajutorului social

 1. persoană singură 142 lei;
 2. familie formată din 2 persoane 255 lei;
 3. familie formată din 3 persoane 357 lei;
 4. familie formată din 4 persoane 442 lei;
 5. familie formată din 5 persoane 527 lei;
 6. familie formată din 6 persoane 564 lei;
 7. familie formată din 7 persoane 600 lei;
 8. familie formată din 8 persoane 637 lei;
 9. familie formată din 9 persoane 673 lei;
 10. familie formată din 10 persoane 710 lei;
 11. familie formată din 11 persoane 746 lei;
 12. familie formată din 12 persoane 783 lei

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona  rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

Bunuri mobile*

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric

* Aflate în stare de funcţionare.

Depozite bancare

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii Terenuri/animale şi/sau păsări
 2. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.

Documente necesare pentru acordarea ajutorului social

Cerere si declarație pe propria răspundere completată de reprezentantul familiei sau de persoana singură (cerere tip);
Actul de identitate în termen de valabilitate, original + fotocopie (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
Certificatele de naștere pentru toți membrii familiei, original + fotocopie;
Certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, original + fotocopie, atunci când este cazul;
Cupon alocație de stat pt. copii, original + fotocopie, extras de cont, cupon indemnizație de handicap în original + fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum si forma de învăţământ (zi/ff/idd, etc.);
Adeverință de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul
Certificat de atestare fiscală de la Primăria comunei Lăzăreni;
Dovada spațiului locativ (contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, etc.), în fotocopie;
Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii, original + fotocopie;
Adeverință medicală (medic de familie) pentru toți membrii familiei;
Certificat medical de constatare a capacității de muncă (comisie – Casa Județeană de Pensii), original;
Adeverința de la AJOFM (șomaj) – pt. persoanele apte de muncă;
Certificat de încadrare într-un grad de handicap, original + fotocopie, după caz;
Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore, original + fotocopie;
Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească privind măsura de plasament a copilului; decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărârea judecătorească privind instituirea tutelei, original + fotocopie;
Angajament de plată (formular tip);
Dosar de încopciat.

Formulare / Cereri

Descarcă Cererea și declarația pe proprie răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială.pdf
Descarcă Cererea și declarația pe proprie răspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială.pdf
Descarcă Angajament de plată.pdf

Sari la conținut