Stimulent educațional – tichete sociale grădiniță

ACTE NECESARE PENTRU ACORDARE TICHETE SOCIALE

Conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate beneficiază de tichete sociale copiii care sunt înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, proveniți din familii al căror venit mediu net lunar nu depășește suma de 284 lei pe membru de familie și care frecventează în mod regulat grădinița.

ACTE NECESARE:

1. Cerere tip
2. Acte de identitate părinţi – copie și original
3. Livret de familie – copie și original(după caz)

În cazul în care nu este eliberat livretul de familie sau situaţia familiei nu este evidenţiată în livretul de familie, reprezentantul familiei prezintă, după caz, în fotocopie autentificată pentru conformitate cu originalul, următoarele documente:

• Certificatele de naștere ale copiilor aflați în întreținerea familiilor defavorizate;
• Hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
• Hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei;
• Dispoziţia conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărârea comisiei pentru protecţia copilului ori a instanţei de judecată, după caz, pentru măsura plasamentului;
• Hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;
• Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
• Hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
• Certificat de căsătorie;
• Alte acte după caz;

4. Acte doveditoare privind înscrierea/frecventarea activităților organizate de grădiniță pentru fiecare copil;
5. Toate actele doveditoare privind veniturile impozabile şi neimpozabile ale familiei, care le-au realizat în luna anterioară solicitării stimulentului educaţional:

• Adeverință de la locul de muncă care să ateste venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii și valoarea tichetelor(bonurilor) de masă;
• Cupon/extras de cont alocații de plasament, alocații de stat, alocații de întreținere sau extras de cont (copie);
• Cupon/extras de cont de pensie, șomaj, pensie de urmaș, indemnizația pentru persoana cu handicap (copie);
• Adeverință de la Administrația Financiară (pentru cei care nu realizează venituri, persoane fizice autorizate, activități independente, asociat unic, etc.);
• Alte documente eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorităţi competente, mandate poştale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor etc.


Cerere acordare tichete sociale grădiniță.pdf

Click to listen highlighted text!