Stimulent de inserție în cazul persoanelor fizice autorizate

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA STIMULENTULUI DE INSERŢIE ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni, în termen de 60 de zile lucrătoare de la expirarea concediului de maternitate sau cu 30 de zile înainte de încetarea concediului de maternitate.

Persoanele care realizează venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemizației (650 lei începând cu ).

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
3. Certificatul de naştere al copilului (lor) – copie și original;
4. Copia ultimului concediu de lăuzie sau post natal sau adeverință din care să reiasă dacă i-a fost plătit concediul de lăuzie sau post-natal eliberată de către CAS Bihor (sunt 126 zile calendaristice de concediu pentru sarcină și lăuzie);
5. Adeverința cu stagiul de cotizare: eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Bihor – str. Dunărea (ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului), după caz,
6. Copia autorizaţiei de funcţionare;
7. Certificatul constatator emis de .;
8. Certificatul fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice;
9. Adeverința de venit, pe ultimele12 luni (consecutive/succesive) din ultimi 2 ani, anterior datei nașterii copilului, eliberată de Administratia Finanţelor Publice;
10. Copia deciziei de impunere, pe ultimele12 luni (consecutive/succesive) din ultimi 2 ani, anterior datei nașterii copilului;
11. Copia declaraţiei 200, pe ultimele12 luni (consecutive/succesive) din ultimi 2 ani, anterior datei nașterii copilului – după caz, (excepţie fac persoanele care realizează venituri pe baza normelor anuale de venit);
12. Dovada plații impozitului pe venit – copie chitanțe;
13. Cererea către Primăria Lăzăreni din care să rezulte data solicitării stimulentului;

14. Alte acte, după caz:

– Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
– Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat,( pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
– Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc – în copie;
– Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
– Anexa nr. 1 – solicitare suplimentară de informații;
– Pentru cetățenii străini, apatrizi – documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
– Procura.

15. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau / și al persoanei îndreptățite (copie și original);

16. Celălat părinte va prezenta:

a. Dacă nu realizează venituri: declarația pe proprie răspundere din care să rezulte că nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului sau stimulentul de inserție;
b. Dacă este salariat: adeverinţa eliberată de angajator din care să rezulte că nu este / nu a solicitat concediul pentru creșterea copilului și/sau stimulentul de inserție. (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună).

17. Dosar cu şină;
18. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant – opțional;
19. Declaraţie pe proprie răspundere (formular tipizat).

20. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.


Cerere pentru acordare indemnizație creștere

Formular solicitare suplimentară de informaț

Click to listen highlighted text!