Indemnziație de creștere a copilului – elev, student/masterand

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI – ELEVI/STUDENȚI/MASTERANZI

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama / tată, reprezentantul legal sau mandatarul), la sediul Primăriei Lăzăreni,  în termen de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului.

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (sumă rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință),  iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de lei.

*Persoanele care realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației (650 lei începând cu ).

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
3. Certificatul de naştere al copilului/lor – copie și original;
4. Adeverinţă de la şcoală/facultate pe ultimele 24 de luni (consecutive/succesive) anterioare datei naşterii copilului, din care să rezulte că s-au frecventat cursurile la zi şi fără întrerupere;
5. Copia diplomei de licență, master, etc. (după caz);
6. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu, venituri profesionale în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului;
7. Declaraţie pe proprie răspundere – din care să rezulte că solicitantul a realizat sau nu venituri profesionale în ultimele 12 luni anterior naşterii copilului;
8. Alte acte, după caz:

– Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
–  Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat, (pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
–  Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc – în copie;
– Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
– Anexa nr. 1 – solicitare suplimentară de informații;
– Pentru cetățenii străini, apatrizi – documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
– Procura.

9. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite – copie și original;
10. Celălalt părinte va prezenta:

a. Dacă nu realizează venituri – declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului sau stimulentul de inserție;
b. Dacă este salariat: adeverinţa eliberată de angajator din care să rezulte că nu este / nu a solicitat concediul pentru creșterea copilului și/sau stimulentul de inserție precum şi copia concediului pentru sarcină și lăuzie sau adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate din care să reiasă ultima zi de concediu de lăuzie sau post-natal( sunt 126 zile calendaristice de concediu pentru sarcină și lăuzie). (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună).

11. Dosar cu şină;
12. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opţional;
13. Declarație pe proprie răspundere (formular tipizat)
.


Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a

Formular solicitare suplimentară de informaț

Click to listen highlighted text!