Indemnizație prelungire de la 2 la 3 ani în cazul copilului cu handicap

INDEMNIZAȚIE PRELUNGIRE DE LA 2 LA 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP

 

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatal), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni, în termen de 60 de zile de la încadrarea în grad de handicap.

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

*Persoanele care realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 3 ani, în cazul copilului cu handicap, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației (650 lei începând cu 01.04.2017).

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite – copie și original;
3. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
4. Certificatul de naştere al copilului – copie și original;
5. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte prelungirea concediului pentru creșterea copilul;
6. Copie după: act adițional, decizia, dispoziția de prelungire a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă al solicitantului;
7. Celălalt părinte va prezenta:

a. Dacă nu realizează venituri – declaraţie pe proprie răspundere că nu realizează venituri şi că nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului;
b. Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a solictat concediul pentru creșterea copilului. (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată şi celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul și indemnizatia se reduc cu o lună).

8. Dosar cu şină;
9. Dovadă de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opțional;
10. Declaraţie pe proprie răspundere (formular tipizat)
.

11. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.


Cerere indemnizație creștere copil.pdf