Indemnizație pentru creșterea copilui – tatăl salariat

ACTE NECESARE PT. ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENRU CREȘTEREA COPILULUI – tatăl salariat

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni, în termen de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului. (În cazul în care mama a beneficiat de indemnizația de maternitate, dosarul va fi depus în termen de 60 de zile lucrătoare de la expirarea concediului de maternitate).

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive/succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de lei.

*Persoanele care realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de doi ani a copilului, repectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei 3 ani , respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemizației (650 lei începând cu ).

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Adeverinţa tip – completată de angajator;
3. Actele de identitate ale părinţilor
– copie și original;
4. Certificatul de naştere al copilului(lor) – copie și original;
5. Adeverință cu stagiul de cotizare: eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Bihor – str. Dunărea (ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului);
6. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte data solicitării concediului de îngrijire a copilului;
7. Copie după: act adițional, decizia, dispoziția de suspendare a contractului de muncă;
8. Alte acte, după caz:

– Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
– Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat,( pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
– Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc – în copie;
– Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
– Anexa nr. 1 – solicitare suplimentară de informații;
– Pentru cetățenii străini, apatrizi – documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
– Procura.

9. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite – copie și original;

10. Celălalt părinte va prezenta:

a) Dacă mama este salariată:

– Adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că nu este în concediul pentru creșterea copilului și dacă a beneficiat de indemnizația de maternitate;
– Copia concediului pentru sarcină și lăuzie din care să reiasă ultima zi de concediu de lăuzie sau post-natal( sunt 126 zile calendaristice de concediu pentru sarcină și lăuzie).

b) Dacă mama nu realizează venituri profesionale

– Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că mama nu a beneficiat de indemnizația de maternitate și de concediu pentru creșterea copilului;
(Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creștere a copilului este alocată și mamei. Dacă acest drept nu se solicită de către mama, concediul si indemnizatia tatălui se reduc cu o luna. Această prevedere nu se aplică dacă tatăl îşi reia activitatea cu cel puţin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap).

11. Dosar cu şină.
12. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru tată/opţional.
13. Declarație pe proprie răspundere (formular tipizat).

14. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.


Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a

Formular solicitare suplimentară de informaț

Click to listen highlighted text!