Indemnizație pentru creșterea copilui în cazul în care solicitantul beneficiază de pensie de invaliditate

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAŢIEI PENTRU CREŞTEREA COPILULUI în cazul în care solicitantul beneficiază de pensie de invaliditate

 

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatal), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul  Primăriei Lăzăreni, în termen de 60 de zile lucrătoare de la nașterea copilului.

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește pentru persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate, în condițiile legii. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de lei.

*Persoanele care realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de doi ani a copilului, repectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei 3 ani , respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației (650 lei începând cu ).

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Adeverinţă cu stagiul de cotizare: eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Bihor – str. Dunarea (ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului);
3. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
4. Certificatul de naștere al copilului(lor) – copie și original;
5. Decizia de pensionare – copie;
6. Cupon pensie – copie
7. Alte acte, după caz:

– Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
– Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat,( pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
– Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc – în copie;
– Adeverință eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
– Anexa nr. 1 – solicitare suplimentară de informații;
– Pentru cetățenii străini, apatrizi – documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
– Procura

8. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite (copie și original);
9. Celălalt părinte va prezenta:

a. Dacă mu realizează venituri: declaraţie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu beneficiază de concediul pentru creșterea copilului.
b. Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a solictat concediul pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. (Mențiune: Cel puțin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată și celuilalt părinte. Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia se reduc cu o lună).

10. Dosar cu şină;
11 Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant;
12. Declaraţie pe proprie raspundere (formular tipizat).

13. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.

MENȚIUNE:

Pe perioada acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului, plata pensiei de invaliditate şi a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspendă.


Cerere indemnizație creștere

Formular solicitare informații

Click to listen highlighted text!