Indemnizație pentru creșterea copilui în cazul în care solicitantul a fost pe stimulent

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI  ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL A FOST PE STIMULENT

          Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite(mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni, în termen de max. 30 de zile de la data cu care s-a solicitat concediul.

Concediul și indemnizația pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (consecutive sau succesive) din ultimii 2 ani anteriori nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât 1250 lei (suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință), iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

*Persoanele care realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de doi ani a copilului, repectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, au dreptul la un stimulent de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizației (650 lei începând cu 01.04.2017).

Dosarul cuprinde în mod obligatoriu:

1. Cerere tip;
2. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
3. Certificatul de naştere al copilului(lor) – copie și original;
4. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte data solicitării concediului de îngrijire a copilului;
5. Copie după: act adițional, decizia, dispoziția de suspendare a contractului de muncă;
6. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului sau/ și al persoanei îndreptățite (copie și original);
7. Celălat părinte va prezenta, după caz:

Adeverința eliberată de angajator din care să rezulte că nu este în concediul pentru creșterea copilului și nu beneficiază de stimulent de inserție;
– Declarația pe propria răspundere din care să rezulte că nu este în concediul pentru creșterea copilului și nu beneficiază de stimulent (în cazul persoanelor care nu au calitatea de salariat);

8. Dosar cu șină;
9. Dovada de la bancă privind codul IBAN cu numele solicitantului/opțional;

10. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.

 

MENŢIUNE:
Beneficiarul are obligaţia de a comunica, în scris, în termen de maxim 15 zile lucrătoare orice modificare întervenită în situaţia sa, de natură să deteremine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor.


Cerere indeminizație creștere copil.pdf