Indeminizație creștere copil cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani

SPRIJIN LUNAR 0-7 AN

Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptățite (mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni.

Oricare dintre părinții firești sau persoanele care au adoptat, sau li s-a incredințat copilul în vederea adopției, sau care au copil în plasament sau în plasament în regim de urgență, precum și persoana numită tutore, care are în întreținere un copil cu dizabilitate, beneficiază de un sprijin lunar în cuantum de:

a) 563 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
b) 438 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani;
c) 438 lei acordat persoanei care nu îndeplineste condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
d) 188 lei acordat persoanei care nu îndeplineste condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizației lunare aferente pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani.

În această situaţie, sprijinul lunar se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de de încadrare a copilului în grad de dizabilitate, dacă cererea a este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.

Persoanele care realizează venituri după acordarea sprijinului lunar au obligaţia de a comunica acest fapt agenţiei teritoriale şi beneficiază, din oficiu, de drepturile prevăzute la lit. c şi d.

Persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată, care are în întreţinere un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, beneficiază de sprijin lunar în cuantum de:

a) 563 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizaţiei lunare aferente până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (pentru fiecare copil);
b) 188 lei acordat persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care are în întreținere un copil și care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului și indemnizaţiei lunare aferente pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2-7 ani (pentru fiecare copil).

În această situaţie, sprijinul lunar se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, dacă încadrarea în grad de dizabilitate a persoanei îndreptăţite a fost efectuată înaintea acestei date, respectiv începând cu luna următoare celei în care a fost eliberat certificatul de încadrare a persoanei îndreptăţite în grad de dizabilitate, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la datele menţionate.

          Dosarul va cuprinde:

1. Cerere tip;
2. Actele de identitate ale părinţilor – copie si original;
3. Certificatul de naştere al copilului(lor) – copie si original;
4. Cupon sau dovada indemnizației persoanei cu handicap;
5. Pentru cei care nu au realizat venituri profesionale – Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice;
6. Certificat de handicap al copilului – copie și original;
7. Copie certificat de handicap al persoanei îndreptăţite – copie și original;
8. Adeverință eliberată de Primăria Lăzăreni din care să rezulte că persoana îndreptățită nu este asistent personal sau beneficiază de indemnizație lunară de însoțitor pentru COPILUL CU HANDICAP „GRAV CU ASISTENT PERSONAL”;
9. ALTE ACTE dupa caz:

• Copia actului constatator al nașterii, în cazul în care nu a fost întocmit actul de naștere a copilului pentru care se solicită dreptul, cu mențiunea că în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de naștere al copilului să se depună la AJPIS Bihor copia certificatului de naștere, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului;
• Certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat, (pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
• Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc – în copie și original;
• Anexa nr. 1 – solicitare suplimentară de informații;
• Pentru cetățenii străini, apatrizi – documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
• Procura.

10. Celălalt părinte va prezenta:

a. Declarație pe proprie raspundere din care să rezulte că nu beneficiază de concediul pentru cresterea copilului 0-7 ani;
b. Dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este în concediul pentru creşterea copilului 0-7 ani.

11. Dosar cu şină;
12. Dovada de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/optional;
13. Declaraţie pe proprie raspundere (formular tipizat).

14. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.


Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului.pdf