Indeminizație creștere copil cu hanidcap cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani

INDEMNIZAŢIE pentru copilul cu dizabilitate (3-7 ANI)

          Dosarul va fi depus de către una dintre persoanele îndreptăţite ( mama sau tatăl), reprezentantul legal sau mandatarul, la sediul Primăriei Lăzăreni.

Pentru copilul cu dizabilitate care a împlinit vârsta de 3 ani oricare dintre părinţii fireşti sau persoanele care au adoptat, sau li s-a încredintat copilul în vederea adopţiei, sau care au copil în plasament sau în plasament în regim de urgenţă precum şi persoana numită tutore beneficiază de un concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani după cum urmează:

a. în continuarea concediului iniţial, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la data încetării concediul şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului acordate anterior,
b. oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 7 ani pentru persoanele care au beneficiat de concediul pentru creşterea copilului, dreptul fiind acordat cu data depunerii cererii,
c. oricând începând cu împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, pentru persoanele care nu se încadrează în condiţiile prevăzute la litera a şi b, dar care în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri supuse impozitului sau au realizat peroade asimilate, dreptul fiind acordat cu data depunerii cererii.

Pe perioada concediului mai sus amintit se acordă o indemnizaţie lunară egală cu cuantumul minim al indemnizaţiei (1250 lei). Aceste drepturi se acordă pentru fiecare copil aflat în această situaţie.

Acte necesare:

1. Cerere tip;
2. Adeverinţa tip – completată de angajator pentru cei care nu au beneficiat de concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului dar în ultimele 12 luni înainte de solicitarea acestui concediu au realizat venituri profesionale (sau perioade asimilate) şi Adeverinţă cu stagiul de cotizare, eliberată de Casa Judeţeană de Pensii Bihor, respectiv adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice;
3. Certificat de încadrare în grad de handicap al copilului – copie şi original;
4. Actele de identitate ale părinţilor – copie și original;
5. Certificatul de naştere al copilului – copie și original;
6. Copia cererii solicitantului înregistrată şi aprobată de către angajator, din care să rezulte prelungirea concediului pentru creșterea copilului cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani;
7. Copia actului adițional (decizia, dispoziția) de suspendare/de prelungire a perioadei de suspendare a contractului individual de muncă al solicitantului sau dovada întreruperii activităţii (pentru cei care realizează venituri profesionale din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă);
8. Adeverință din care să rezulte că persoana îndreptățită nu este asistent personal sau că nu beneficiază de indemnizație lunară de însoțitor pentru copilul cu handicap „grav cu asistent personal”;
9. Celălalt părinte va prezenta:

a. dacă nu realizează venituri – declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că tatăl firesc, sau după caz, o altă persoană îndreptăţită nu beneficiază de concediul pentru creşterea copilului ( 3-7 ani),
b. dacă este salariat: Adeverinţă eliberată de angajator din care să rezulte că nu este/ nu a solictat concediul pentru creșterea copilului (3-7 ani),

10. Alte acte după caz:

• certificatul sau extrasul de naștere tradus în limba română de un traducător autorizat ( pentru copiii cetățeni străni sau români născuți în străinătate) cu mențiunea că în termen de 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române să se depună copia certificatului de naștere a copilului la AJPIS Bihor;
• hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească/decizie DGASPC de plasament sau plasament în regim de urgență, hotărâre judecătorească de instituire a tutelei; act doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv părinte, tutore, curator, sentinţa de divorţ; etc – în copie şi original;
• anexa nr. 1 – solicitare suplimentară de informații;
• pentru cetățenii străini, apatrizi – documente eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române;
• procura;

11. Dosar cu şină,
12. Dovadă de la bancă privind COD-ul IBAN pentru solicitant/opțional,
13. Declaraţie pe proprie răspundere (tipizată).

14. Adeverința de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice.Cerere pentru acordarea indemnizației de creștere a copilului.pdf