Alocație de susținere a familiei

ACTE NECESARE PENTRU ALOCAȚIE DE SUSȚINERE A FAMILIEI

1. Cerere tip intocmita de reprezentantul familiei (cerere tip) 2 exemplare;
2. Acte doveditoare privind componența familiei:

a) Carte de identitate pentru membrii familiei și certificate de naștere pentru copii – copie și original;
b) Livretul de familie (după caz) – copie și original;
c) Certificat de căsătorie – copie și original;

d) Certificat de deces sau sentință de divorț – copie și original.

3. Acte doveditoare privind veniturile familiei:

a) Adeverința de la locul de muncă care să ateste venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii inclusiv valoarea tichetelor de masă;
b) Cupon alocație de stat, alocații de plasament, alocații de întreținere – copie;
c) Cupon pensie, cupon șomaj, pensie de urmaș, indemnizație persoane cu handicap, etc – copie;
d) Adeverință eliberată de Administrația Financiară ( activități independente, persoane fizice autorizate, asociat unic, chirii, etc.);
e) Declaraţie pe propria răspundere privind veniturile realizate.

4. Adeverințe școlare din care să rezulte situația privind frecventarea cursurilor şi dacă beneficiază de drepturi CES sau burse de orice tip;
5. Declarație pe propria raspundere (formular tipizat);
6. Copie contract locuință;
7. Talon mașină – vechimea masinii – copie;
8. Extras de cont – pe numele solicitantului ( opțional);
9. Alte acte doveditoare – copie și original:

– Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, hotărâre judecătorească de încuviințare a adoptiei, hotărâre judecătorească /hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului; decizia directorului DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărâre judecătorescă sau dispoziția primarului privind instituirea tutelei;
– Hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este declarat/ declarată dispărut/dispărută (după caz) ;hotărârea judecătorească prin care soțul /soția este arestat preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea familiei (după caz); dispoziția primarului privind instituirea tutelei;
– Act doveditor care atestă calitatea de reprezentat legal al persoanei minore;
– Certificatul de încadrare într-un grad de handicap.

10. Adeverinţă eliberată de primăria de domiciliu din care să rezulte bunurile pe care le are în proprietate (pentru persoanele care au stabilit domiciliul în altă localitate decât comuna Lăzăreni) şi o declaraţie pe propria răspundere că nu a solicitat alocaţia la primăria de domiciliu;
11. Dosar cu șină;
12. Angajament de plată.

Beneficiază de alocația pentru susținerea familiei:
– familiile formate din soț, soție și copiii  în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora și care locuiesc împreună;

– persoană singură și copiii acesteia;

– bărbatul și femeia necăsătoriți, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc și se gospodăresc împreună – dacă au realizat venituri lunare nete de până la 530 lei (RON) pe membru de familie.

În cazul în care intervin modificări cu privire la componenţa familiei şi/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, bunurilor achiziţionate, titularul alocaţiei are obligaţia ca, în termen de maximum 15 zile, să comunice în scris primarului modificările intervenite.

În situaţia în care modificările intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocaţie, titularul solicită modificarea cuantumului dreptului printr-o nouă cerere însoţită de actele doveditoare privind modificările intervenite.


Cerere alocație de susținere a familiei.pdf

Cerere de modificare alocație de susținere a familiei.pdf