Ajutor social – VMG

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL

Cerere si declarație pe propria răspundere completată de reprezentantul familiei sau de persoana singură (cerere tip);
Actul de identitate în termen de valabilitate, original + fotocopie (buletin de identitate, carte de identitate, carte de identitate provizorie) pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani;
Certificatele de naștere pentru toți membrii familiei, original + fotocopie;
Certificat de căsătorie, hotărârea judecătorească de divorț sau certificate de deces, original + fotocopie, atunci când este cazul;
Cupon alocație de stat pt. copii, original + fotocopie, extras de cont, cupon indemnizație de handicap în original + fotocopie din luna anterioară depunerii cererii;
Adeverință școală/facultate prin care să se ateste calitatea de elev/student, precum si forma de învăţământ (zi/ff/idd, etc.);
Adeverință de venit de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
Adeverință de venit cuprinzând salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă), atunci când este cazul
Certificat de atestare fiscală de la Primăria comunei Lăzăreni;
Dovada spațiului locativ (contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, etc.), în fotocopie;
Talon autoturism din care să rezulte vechimea mașinii, original + fotocopie;
Adeverință medicală (medic de familie) pentru toți membrii familiei;
Certificat medical de constatare a capacității de muncă (comisie – Casa Județeană de Pensii), original;
Adeverința de la AJOFM (șomaj) – pt. persoanele apte de muncă;
Certificat de încadrare într-un grad de handicap, original + fotocopie, după caz;
Actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore, original + fotocopie;
Hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, de încuviințare a adopției, hotărâre judecătorească privind măsura de plasament a copilului; decizia DGASPC sau hotărârea judecătorească privind plasamentul în regim de urgență; hotărârea judecătorească privind instituirea tutelei, original + fotocopie;
Angajament de plată (formular tip);
Dosar de încopciat.


Cerere – declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asitență socială.pdf

Cerere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistență socială.pdf

Angajamnet de plată.pdf