Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie contractuale de inspector de specialitate, in cadrul compartimentului de implementare proiecte

PRIMARIA COMUNEI LAZARENI cu sediul în: localitatea LAZARENI strada…, nr. 23 județul BIHOR organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de  INSPECTOR DE SPECIALITATE, PERIOADA DETERMINATA,COMPARTIMENT IMPLEMENTARE PROIECTE,

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: SUPERIOARE absolvite cu diploma de licenta

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului: nu se solicita

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data 4 octombrie 2018, ora 10, la sediul institutiei.

Proba interviu: data 8 octombrie 2018, ora 14, la sediul institutiei.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  de 10 zile lucratoare de la publicare in Monitorul oficial partea a III a.  (7.09. -21.09.2018)

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială., sau la avizierul primariei. Relații suplimentare se obțin la sediul Primăriei Comunei  Lazareni, nr. 23, Judeţul Bihor, telefon: 0259/357607.

Bibliografie:

 1. Constituția României;
 2. Ordonanța Guvernului nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.27/2003, privind procedura aprobării tacite, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordonanța de Urgență nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea Guvernului nr.123/2002, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 7. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
 8. Legea nr.477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
 9. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Sari la conținut