Anunț de transparență nr. 2905/14.12.2018

ANUNȚ DE TRANSPARNȚĂ

Prin prezentul anunț, Primăria Lăzăreni, invită operatorii economici să depună oferte pentru execuția de lucrări privind proiectul de ”Modernizare școală gimnazială nr. 1 Lăzăreni, comuna Lăzăreni” – Cod CPV: 45214220-8 Lucrări de construcții de școli gimnaziale (Rev.2).

Operatorii economici interesați vor depune oferta pentru toate lucrările prevăzute în documentația tehnică aferentă proiectului și vor avea în vedere următoarele aspecte:

Valoarea estimată totală a achiziției: 401.506 lei fără T.V.A.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Garanția de bună execuție: 5 % din valoarea contractului fără T.V.A.

Perioada de garanție tehnică a lucrărilor: 36 luni de la terminarea lucrărilor.

Perioada de mobilizare: 3 zile lucrătoare de la emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor.

Perioada medie de remediere a defectelor (în perioada de garanție tehnică): 5 zile lucrătoare.

Termen de execuție lucrări: 8 luni

Sursa de finanțare: PNDL – Programul Național de Dezvoltare Rurală.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Documentul justificativ: Se va încheia un contract de achiziție publică.

Data limita de depunere a ofertelor: 18.12.2018, ora 1400

Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 18.12.2018 ora 1415

Documente de calificare:

Ofertantul are obligația să prezinte: – certificat constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului, în original, copie legalizată sau copie lizibilă conformă cu originalul (din care să rezulte că operatorul deține un cod CAEN în concordanță cu obiectul contractului de lucrări).

Mod de prezentare ofertă

Documentele solicitate a fi prezentate se vor înregistra la Registratura Primăriei Lăzăreni – str.- Nr. 23, sat Lăzăreni, comuna Lăzăreni, județul Bihor:

Un plic exterior însoțit de Scrisoarea de înaintare a ofertei, conținând:

  • documentele însoțitoare: copie CUI, certificat constatator ORC, Declarație GDPR.

Un plic interior – Plicul 1 – propunerea financiară conținând formularul F1 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, formularul F2cp – Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, formularul F3cp – Lista cantităților de lucrări (Arhitectura și rezistență, inst. sanitare și termice, inst. electrice),  formularul C6cp – Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect, formularul C7cp – Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru cumulat pe proiect, formularul C8cp – Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții cumulat pe proiect, formularul C9cp – Lista cuprinzând consumurile privind transporturile cumulat pe proiect și Formularul de ofertă.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

1. denumirea si adresa autorității contractante;

2. denumirea obiectului achiziției directe pentru care s-a depus oferta;

3. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate și nedeschisă;

4. inscripția: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 18.12.2018 ora 1415

Alte informații:

Nu se acceptă oferte alternative la oferta de baza.

Nu se accepta oferte întârziate.

Nu se acceptă contestații – prezenta achiziție nu face obiectul Legii 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Se solicita:

1. prezentarea tuturor documentelor solicitate în anunț până la data limita de depunere a ofertelor;

2. Prezentarea documentelor astfel încât ele să furnizeze toate informațiile solicitate prin anunțul de transparență – In caz contrar autoritatea contractanta  își rezervă dreptul de a respinge oferta în cauză, fără solicitare de clarificări.

Formularele (Scrisoare de înaintare a ofertei, Formularul de ofertă și Declarația GDPR) sunt atașate invitației de participare, pe site-ul https://primarialazareni.ro

Documentația tehnica (PT, CS, liste de cantități, piese desenate și piese scrise) vor fi transmise în baza solicitărilor venite din partea operatorilor economici interesați. Solicitarea documentelor se va face la adresa de e-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro sau telefonic la nr. de telefon 0259 357 607, interior 6.

Prezenta achiziție se va derulaprin site-ul https://primarialazareni.roși pe adresa de e-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro,pentru eventualele solicitări de clarificări. Astfel, atașat anunțului vor fipostate, fiind considerate astfel comunicate celor interesați, documenteprecum: răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări la documentația de atribuire.


Formulare (Scrisoare de înaintare a ofertei, Formularul de ofertă și Declarația GDPR)

PV deschidere oferte.pdf

Sari la conținut