Anunț de transparență nr. 1668 din 06.08.2019

ANUNȚ DE TRANSPARENȚĂ

Prin prezentul anunț, Primăria Lăzăreni, invită operatorii economici să depună oferte pentru execuția de lucrări privind proiectul de ”Extindere rețea de alimentare cu apă – sat Lăzăreni, sat Bicăcel, sat Calea Mare” – Cod CPV: 45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2).

Operatorii economici interesați vor depune oferta pentru lucrările prevăzute în listele de cantități atașate la prezentul anunț.

Valoarea estimată totală a lucrărilor: 162.014,12 lei fără T.V.A.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Garanția de bună execuție: 5 % din valoarea contractului fără T.V.A.

Perioada de garanție tehnică a lucrărilor: 36 luni de la terminarea lucrărilor.

Perioada de mobilizare: 3 zile lucrătoare de la emiterea ordinului administrativ de începere a lucrărilor.

Perioada medie de remediere a defectelor (în perioada de garanție tehnică): 3 zile lucrătoare.

Termen de execuție lucrări: 3 luni

Sursa de finanțare: Buget local.

Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Documentul justificativ: Se va încheia un contract de achiziție publică.

Data limita de depunere a ofertelor: 09.08.2019, ora 1200

Data stabilită pentru deschiderea ofertelor: 09.08.2019 ora 1230

Documente de calificare:

Ofertantul are obligația să prezinte: – certificat constatator, eliberat de oficiul registrului comerțului, în original, copie legalizată sau copie lizibilă conformă cu originalul (din care să rezulte că operatorul deține un cod CAEN în concordanță cu obiectul contractului de lucrări) și CUI – copie conform cu originalul.

Mod de prezentare ofertă

Documentele solicitate se vor înregistra la Registratura Primăriei Lăzăreni – str.- Nr. 23, sat Lăzăreni, comuna Lăzăreni, județul Bihor:

Un plic exterior însoțit de Scrisoarea de înaintare a ofertei, conținând:

  • documentele însoțitoare: copie CUI, certificat constatator ORC.
  • Formularul nr. 4

Un plic interior conținând:

  • Oferta financiară – listele de cantități.
  • Formularul 2 și 3.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu:

  1. denumirea si adresa autorității contractante;
  2. denumirea obiectului achiziției directe pentru care s-a depus oferta;
  3. denumirea și adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei întârziate și nedeschisă;
  4. inscripția: A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 09.08.2019 ora 1230

Alte informații:

Nu se acceptă oferte alternative la oferta de baza.

Nu se accepta oferte întârziate.

Nu se acceptă contestații – prezenta achiziție nu face obiectul Legii 101/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Se solicita:

  1. Prezentarea tuturor documentelor solicitate în anunț până la data limita de depunere a ofertelor.
  2. Prezentarea documentelor astfel încât ele să furnizeze toate informațiile solicitate prin anunțul de transparență – In caz contrar autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a respinge oferta în cauză, fără solicitare de clarificări.

Formularele și listele de cantități vor putea fi descărcate de pe site-ul https://primarialazareni.ro

Prezenta achiziție se va derula prin site-ul https://primarialazareni.roși pe adresa de e-mail: primaria.lazareni@cjbihor.ro, pentru eventualele solicitări de clarificări. Astfel, atașat anunțului vor fi postate, fiind considerate astfel comunicate celor interesați, documente precum: răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări la documentația de atribuire.


Liste de cantități – Lăzăreni.pdf

Liste de cantități – Bicăcel.pdf

Liste de cantități – Calea Mare.pdf

Formulare.doc

Anunț de transparență nr. 1668 din 06.08.2019.pdf

PV deschidere oferte.pdf

Sari la conținut