Achiziție servicii de catering pentru Școala Gimnazială nr. 1 Lăzăreni

În temeiul art. 68 alin (1) lit. (h) și alin. (2) lit. (b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 privind normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru, Comuna Lăzăreni, cu sediul în Localitatea Lăzăreni, nr. 23, jud. Bihor, în calitate de autoritate contractantă, dorește să achiziționeze servicii de catering pentru Școala Gimnazială Nr.1 Lăzăreni, conform cerințelor din caietul de sarcini.

 1. Obiectul – Contract de prestări servicii de catering pentru Școala Gimnazială Nr.1 Lăzăreni
 2. Modalitatea de atribuire – Procedură simplificată proprie
 3. Tip contract/acord-cadru –Contract de prestări servicii
 4. Durata – 148 de zile lucratoare.
 5. Cod CPV – 55524000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev. 2)
 6. Descriere – Achiziționarea de servicii de catering, pentru obiectiv, în conformitate cu cerințele caietului de sarcini și documentele achiziției. Documentele necesare, în vederea participării la procedura de atribuire, sunt disponibile pe site-ul Comunei Lăzăreni (https://primarialazareni.ro/).
 7. Valoarea estimată totală fără TVA este de:

– 1.237.000,00 lei inclusiv TVA (1.134.862,39 lei fara TVA), respectiv 13,76 lei / meniu fără TVA, respectiv 557 elevi / preșcolari, pentru 148 zile.

Depunerea ofertelor se va face până la data de 26.04.2024 ora 10:00 la Primăria Comunei Lăzăreni. Locul desfășurării: Primaria Comuna Lăzăreni, localitatea Lăzăreni, nr. 23, județul Bihor.

 1. Perioada de valabilitate a ofertei – 30 zile de la termenul limită de primire a ofertei.
 2. Criteriul de atribuire – Preţul cel mai scăzut.
 3. Condiții de participare – Specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi însușite în totalitate de către ofertant.

Oferta va conține:

 

Nr. crt Denumire document
1 FORMULARUL  1 – SCRISOARE DE INAINTARE
2 FORMULARUL 2 – ÎMPUTERNICIRE PENTRU SEMNATARUL OFERTEI
3 FORMULARUL 3 – Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
4 FORMULARUL 4 – DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.167 din Legea nr. 98/2016 privind  achizitiile publice
5 FORMULARUL 5 – Formular de oferta
6 FORMULARUL 6 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59-60 referitor la conflictul de interese din Legea nr. 98/2016
7 FORMULAR NR. 7 – INFORMAŢII GENERALE
8 FORMULAR NR. 8 – DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CALITĂȚII PRODUSELOR, SIGURANŢEI ŞI PERISABILITĂȚII MICROBIOLOGICE
9 FORMULAR NR. 9 – DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR PENTRU TRANSPORT
10 FORMULAR NR. 10 – DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR PENTRU PRODUCEREA, MANIPULAREA ȘI DISTRIBUȚIA PRODUSELOR
11 FORMULAR NR. 11 – DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR PENTRU AMBALARE, ETICHETARE, MARCARE
12 FORMULAR NR. 12 – DECLARAŢIE PRIVIND PRINCIPIILE CARE TREBUIE RESPECTATE ÎN PREGĂTIREA MESEI PENTRU PREŞCOLARI ŞI ELEVI
13 FORMULAR NR. 13 – DECLARAŢIE PRIVIND LIVRAREA MESEI PENTRU PREŞCOLARI ŞI ELEVI LA DOMICILIU
14 Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la buget local (de la primarie), valabile la momentul prezentării
15 Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la buget de stat, valabile la momentul prezentării
16 Autorizație de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, emisă de către A.N.S.V.S.A., în copie lizibilă
17 Autorizție de înregistrare sanitară veterinară a mijloacelor auto speciale cu care se efectuează transportul mancarii către unităţile şcolare

 

 1. Modul de prezentare al ofertei:

Operatorii economici participanți la procedura de atribuire, vor depune oferta în felul următor:

1 plic sigilat cu mențiunea „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 26.04.2024, ORA 10:05”,  menționându-se totodată și obiectul contractului de servicii.

            Oferta va contine o Scrisoare de înaintare (în afara plicului) – (formularul nr. 6 anexat) și un opis al documentelor. Ofertele depuse dupa ora si data limita stabilite prin anunțul de publicitate se vor returna în plic închis.

Fiecare pagina a ofertei trebuie să fie numerotată și semnată de către ofertant, acesta având obligația de a anexa și un opis al documentelor prezentate.

Ofertele vor fi redactate în limba română și vor fi depuse la sediul primariei Comunei Lăzăreni, până la data limită de depunere, respectiv 26.04.2024, ora 10:00.

Orice ofertă depusă după data și ora limită, nu va fi luată în considerare.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 26.04.2024, ORA 10:05.

 1. Modul de lucru al comisiei de evaluare

Pe baza analizării ofertelor, comisia de evaluare întocmește un proces-verbal care va cuprinde descrierea procedurii, elementele esențiale ale ofertelor depuse și motivul alegerii ofertantului câștigător, iar în cazul operatorilor economici ale căror oferte nu au fost declarate  câștigătoare, cauzele respingerii.

După desfășurarea și validarea selecției se va proceda la informarea ofertantului câștigător despre alegerea sa și a celorlați ofertanți despre respingerea ofertelor lor.

În vederea depunerii eventualelor contestații, operatorii economici ale căror oferte au fost respinse, vor solicita și vor primi copia procesului-verbal urmând ca în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la primirea acestuia, să depună contestația cu privire la modul în care au fost respectate dispozițiile legale care reglementează procedura de atribuire privind achiziția de prestări servicii de catering, la sediul primariei Comuna Lăzăreni.

Răspunsul la contestație va fi comunicat în termen de 24 ore de la depunerea contestațiilor.

 1. Informații suplimentare

Ofertele se depun la sediul primariei Primaria Comunei Lăzăreni, localitatea Lăzăreni, nr. 23, judetul Bihor, la registratura.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind prezenta achiziție.

Comuna Lăzăreni are obligaţia de a răspunde, în mod clar, complet şi făra ambiguităţi, cât mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioada de timp care nu trebuie să depăşească, de regulă 1 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, dar numai acelor solicitări primite cu cel puţin 2 zile inainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Solicitările de clarificări se vor transmite la adresa de email: contact@primarialazareni.ro

Important!

Toate documentele sunt obligatorii și nu se acceptă completarea ulterioară a lor.

Documentația de atribuire

Sari la conținut